Nawigacja
Rok Szkolny 2017/2018
Newsy
Rok szkolny 2017/2018 zacz√™li¬∂my jako Szko¬≥a Podstawowa im. M. Falskiego w Kraszewicach. W wyniku reformy o¬∂wiaty gimnazja zosta¬≥y w¬≥¬Īczone w struktury szko¬≥y podstawowej.
W ramach szko¬≥y podstawowej funkcjonuj¬Ī oddzia¬≥y gimnazjalne: klasa II oraz klasy IIIa i IIIb.
Admin dnia stycznia 28 2018 13:27:15 · 0 Komentarzy · 823 CzytaŮ · Drukuj
Rok szkolny 2016/2017
Newsy

Bezpiecze√Īstwo podczas wakacji - list Minister Anny Zalewskiej


23 czerwca - uroczysto¬∂√¶ po¬Ņegnania absolwent√≥w. W godzinach pop¬≥udniowych po¬Ņegnali¬∂my uczni√≥w klas III, kt√≥rzy uko√Īczyli szko¬≥√™. Podczas uroczysto¬∂ci rozdane zosta¬≥y nagrody i wyr√≥¬Ņnienia. Wy¬∂wietlony zosta¬≥ tradycyjny film o sukcesach sportowych. Uczniowie klas III wykonali na koniec poloneza.Konkurs "Bezpieczny powiat" - w tym roku w Doruchowie dru¬Ņyny ze szk√≥¬≥ podstawowych i gimnazj√≥w naszego powiatu stan√™¬≥y w szranki, aby walczy√¶ i jak najlepsze miejsce. Nasz¬Ī szko¬≥√™ reprezentowali: Aleksandra Gierosz, Mi¬≥osz Cegie¬≥ka i Micheasz Wilgus. Po przej¬∂ciu wszystkich konkurencji dru¬Ņyna naszego gimnazjum zaj√™¬≥a II miejsce.


 

Powiatowy Turniej Bezpiecze√Īstwa Ruchu Drogowego. Tegoroczny Turniej odby¬≥ si√™ w Szkole Podstawowej w¬† Grabowie n. Prosn¬Ī. Reprezentacja naszej szko¬≥y po zaciek¬≥ej walce zaj√™¬≥a II miejsce.


W¬≥adza „na wyci¬Īgni√™cie r√™ki”

We wtorek 16 maja mieli¬∂my okazj√™ go¬∂ci√¶ w skromnych progach kraszewickich szk√≥¬≥ niezwykle mi¬≥ego go¬∂cia. Na zaproszenie uczni√≥w klasy sz√≥stej z rewizyt¬Ī przyby¬≥a pani pose¬≥ Bo¬Ņena Henczyca. W kwietniu wspomniani wy¬Ņej uczniowie¬† mieli okazj√™ „pomyszkowa√¶” w Sejmie RP. Pani pose¬≥ przyj√™¬≥a nas i¬∂cie po kr√≥lewsku, czuli¬∂my si√™ naprawd√™ oczekiwanymi go¬∂√¶mi. Rol√™ gospodarza pe¬≥ni¬≥ pan pose¬≥ Tomasz Kostu¬∂, kolega z klubu pose¬≥ Henczycy. ¬†Zobaczyli¬∂my miejsca znane nam do tej pory z telewizji, dowiedzieli¬∂my si√™ wielu ciekawostek na temat pracy pos¬≥√≥w i urz√™dnik√≥w sejmowych.

 

W spotkaniu na sali gimnastycznej uczestniczyli uczniowie klas pi¬Ītych i sz√≥stej szko¬≥y podstawowej oraz klasy drugie gimnazjum. Odwiedziny pani pose¬≥ by¬≥y okazj¬Ī, by pozna√¶ kilka fakt√≥w z perspektywy jej w¬≥asnego do¬∂wiadczenia oraz wiele ciekawostek z ¬Ņycia prywatnego. Wiemy ju¬Ņ, jak rozpocz√™¬≥a si√™ przygoda pani Henczycy z polityk¬Ī, co jest najtrudniejsze w jej pracy, jak na co dzie√Ī pomaga ludziom, jak¬Ī by¬≥a uczennic¬Ī i jakie by¬≥y jej marzenia, kiedy by¬≥a dzieckiem. Wiemy te¬Ņ, ¬Ņe od najm¬≥odszych lat jest pisark¬Ī i prowadzi bloga, tylko w formie troch√™ ju¬Ņ zapomnianej i niedocenianej, a mianowicie w formie pami√™tnika.

 

Spotkanie zaliczamy do bardzo ciekawych. Mi¬≥o wiedzie√¶, ¬Ņe jest w Warszawie kto¬∂, kto nas zna, pami√™ta o nas i stara si√™ jak najlepiej dba√¶ o nasze – obywateli – interesy.


¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† Dn. 24.04.2017r. nast¬Īpi¬≥o rozstrzygni√™cie konkursu „Sport in meinem Leben” zorganizowanego przez II LO w Radomsku. Prezentacja multimedialna wykonana przez ucznia naszego gimnazjum Micheasza Wilkusa pod opiek¬Ī nauczycielki j√™zyka niemieckiego Ewy Nowickiej zosta¬≥a doceniona przez komisj√™. Gimnazjalista zaj¬Ī¬≥ III miejsce. Gratulujemy!


Projekt edukacyjny w naszej szkole. 25 kwietnia uczniowie klas II prezentowali projekt edykacyjny.
Temetem tegorocznego projektu by¬≥ "Staro¬Ņytna Grecja".¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† W kwietniu w naszym gimnazjum przeprowadzono zbi√≥rk√™ zabawek i ksi¬Ī¬Ņek dla dzieci. Dn. 12.04.2017r. „dary” zosta¬≥y przekazane na potrzeby oddzia¬≥u dzieci√™cego Szpitala Powiatowego w Ostrzeszowie. Mamy nadziej√™, ¬Ņe dzia¬≥ania gimnazjalist√≥w wnios¬Ī odrobin√™ rado¬∂ci w ¬Ņycie najm¬≥odszych pacjent√≥w przebywaj¬Īcych w ostrzeszowskiej plac√≥wce. Organizatorem akcji by¬≥a nauczycielka j√™zyka niemieckiego Ewa Nowicka. Wszystkim ofiarodawcom dzi√™kujemy!W dniach 19 - 21 w naszej szkole odbywa¬≥ si√™ egzamin gimnazjalny. Uczniowie klas trzecich zmagali si√™ z zadaniami w cz√™¬∂ci humanistycznej, mataematyczno - przyrodniczej i j√™zykowej. Nasi jak wypadli nasi gimnazjali¬∂ci oka¬Ņe si√™ za kilka tygodni.


15 marca 2017 r. w Ko¬ľminie odby¬≥y si√™ Mistrzostwa Szkolnego Zwi¬Īzku Sportowego – w Pi¬≥ce R√™cznej Dziewcz¬Īt – Gimnazjada 2017 o zasi√™gu rejonowym. Nasze dziewcz√™ta kt√≥re dwa¬† tygodnie wcze¬∂niej zosta¬≥y mistrzyniami powiatu ostrzeszowskiego walczy¬≥y o wej¬∂cie do zawod√≥w wojew√≥dzkich.

W zawodach uczestniczy¬≥y nast√™puj¬Īce gimnazja kt√≥re wygra¬≥y zawody o zasi√™gu powiatowym: Gimnazjum z K√™pna, Gimnazjum z Ko¬ľmina, Gimnazjum z Rozdra¬Ņewa, Gimnazjum z Kalisza, Gimnazjum z Opat√≥wka, Gimnazjum z Czermina i Gimnazjum z Odolanowa. Zespo¬≥y podzielone zosta¬≥y na dwie grupy po 4 gimnazja i mecze rozgrywane by¬≥y w grupach. Czas gry wynosi¬≥ 2 razy po siedem minut. Pierwszy zespo¬≥y z danych grup awansowa¬≥y do fina¬≥u zawod√≥w.

Wyniki poszczeg√≥lnych spotka√Ī naszego gimnazjum:

Gimnazjum Kraszewice РGimnazjum Odolanów 3:2

Gimnazjum Kraszewice – Gimnazjum Ko¬ľmin 3:12

Gimnazjum Kraszewice – Gimnazjum Kalisz 4:4

¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† Niestety zaj√™li¬∂my 3 miejsce w naszej grupie i zostali¬∂my sklasyfikowani na miejscu 5 w turnieju. Szkoda ostatniego meczu w grupie z Kaliszem w kt√≥rym to na minut√™ przed ko√Īcem prowadzili¬∂my jednym golem i posiadali¬∂my pi¬≥k√™ i niestety stracili¬∂my gola. W zawodach wzi√™¬≥y udzia¬≥ nast√™puj¬Īce dziewczyny: Dominika Jeziorna, Julia Piekielna, Ola Gierosz, Julia Wi√™c¬≥aw, Klaudia Zi√™tek, Oliwia Kowalczyk, Julita Adamska, Sonia Bednarz, Weronika Kubasik, ¬Įaneta Konieczna, Magda Jangas, Natalia Krawczyk. Opiekunem na zawodach by¬≥ p. Damian Ga¬≥ka.


Co nowego w 6 Dru¬Ņynie Harcerskiej w Kraszewicach?

Jak wszyscy wiemy, Dzie√Ī My¬∂li Braterskiej to dla harcerzy ¬∂wi√™to nadzwyczajne. W tym roku organizacj¬Ī zaj√™¬≥a si√™ dru¬Ņyna z Sieroszewic. Wydarzenie rozpocz√™¬≥a msza ¬∂wi√™ta w Latowickim ko¬∂ciele. 24. lutego br. pi√™tna¬∂cioro harcerzy z 6DH wraz z druhnami i druhami z hufca spotka¬≥o si√™ w sieroszewickiej sali gimnastycznej. Wr√™czyli¬∂my sobie wzajemnie pami¬Ītkowe kartki, przedstawili¬∂my nasz¬Ī dru¬Ņyn√™, ¬∂piewali¬∂my piosenki, po czym druh komendant wyg¬≥osi¬≥ poruszaj¬Īc¬Ī gaw√™d√™. M√≥wi¬≥ o istocie harcerstwa i wadze DMB. Po¬† ¬∂wiecowisku nadszed¬≥ czas na pl¬Īsy! Integracyjnym zabawom nie by¬≥o ko√Īca - szaleli¬∂my do p√≥¬ľnej nocy. Niestety, ranek przyszed¬≥ bardzo szybko. Kolejny dzie√Ī przywitali¬∂my "belgijk¬Ī". Po ¬∂niadaniu wyruszyli¬∂my z map¬Ī w r√™ku w stron√™ Rogaszyc. Tam rozwi¬Īzywali¬∂my zagadki zwi¬Īzane z histori¬Ī miejscowo¬∂ci. Co jest atrybutem ¬∂w. J√≥zefa? Kto jest patronem parafii? Jak nazywa¬≥ si√™ proboszcz? Nasi harcerze doskonale poradzili sobie z zadaniami i znale¬ľli odpowiedzi na wszystkie pytania. W nagrod√™ otrzymali¬∂my piecz¬Ītki na naszych mapkach, z kt√≥rymi mo¬Ņemy wybra√¶ si√™ na kolejne gry terenowe w Kaliszu i Go¬≥uchowie. Powr√≥cili¬∂my do "startu", zjedli¬∂my obiad i spakowali¬∂my si√™. Wkr√≥tce nast¬Īpi¬≥ apel ko√Īcz¬Īcy biwak, czas na podzi√™kowania oraz b¬≥ogos¬≥awie√Īstwo tutejszego ksi√™dza. DMB up¬≥yn√™¬≥o w niesamowitym tempie i ¬∂wietnej atmosferze. Ju¬Ņ nie mo¬Ņemy doczeka√¶ si√™ kolejnego spotkania!

3. marca br. na dru¬Ņynowej zbi√≥rce, harcerze z 6DH otrzymali nie lada wyzwanie! Zast√™powi oraz przyboczna przygotowali dla nas gr√™ miejsk¬Ī na terenie Kraszewic.
Podzieleni na grupy wyruszyli¬∂my w punkty zaznaczone na mapie. W¬∂r√≥d nich by¬≥ cmentarz, na kt√≥rym musieli¬∂my przedstawi√¶ si√™ patroluj¬Īcym harcerzom, u¬Ņywaj¬Īc j√™zyka migowego. Nieopodal banku, na przystanku i w parku odnale¬ľli¬∂my pytania dotycz¬Īce naszego hufca i historii harcerstwa. Na stadionie rozszyfrowali¬∂my has¬≥a zapisane alfabetem Morse'a, a zadanie przy supermarkecie wymaga¬≥o od nas niema¬≥ego sprytu. O 19:45 stawili¬∂my si√™ w gimnazjum, aby podsumowa√¶ patrol. Bardzo przyjemnie sp√™dzili¬∂my czas integruj¬Īc si√™ i rozwi¬Īzuj¬Īc zagadki. Z niecierpliwo¬∂ci¬Ī wyczekujemy kolejnej zbi√≥rki. Ciekawe, czym tym razem zaskoczy nas rada dru¬Ņyny...

dh Aleksandra GieroszList rzecznika Praw Dziecka na temat cyberprzemocy i gier komputerowych

 


"Enjoy your meal"*

Jak poprosi√¶ o kart√™, zam√≥wi√¶ jedzenie czy prosi√¶ o rachunek w restauracji podczas wakacji zagranicznych? Tego uczyli si√™ pierwszoklasi¬∂ci podczas lekcji j√™zyka angielskiego. Zgodnie z zasad¬Ī "poka¬Ņ mi a zapami√™tam; pozw√≥l mi zrobi√¶, a zrozumiem" mogli si√™ wcieli√¶ w rol√™ kelner√≥w i klient√≥w restauracji podczas lekcji projektowej. Z przygotowanego wcze¬∂niej menu wybierali potrawy, kt√≥rych mogli naprawd√™ skosztowa√¶. Sa¬≥atki owocowe, szasz¬≥yki, sushi, galaretki - to tylko niekt√≥re pozycje z bogatego menu, kt√≥rego nie powstydzi¬≥aby si√™ Magda Gessler. By¬≥o delicious*.¬†

Sabina Cichosz

*Smacznego!

* pyszne


Co nowego w 6 Dru¬Ņynie Harcerskiej w Kraszewicach?

Jak wszyscy wiemy, Dzie√Ī My¬∂li Braterskiej to dla harcerzy ¬∂wi√™to nadzwyczajne. W tym roku organizacj¬Ī zaj√™¬≥a si√™ dru¬Ņyna z Sieroszewic. Wydarzenie rozpocz√™¬≥a msza ¬∂wi√™ta
w Latowickim ko¬∂ciele. 24. lutego br. pi√™tna¬∂cioro harcerzy z 6DH wraz z druhnami i druhami z hufca spotka¬≥o si√™ w sieroszewickiej sali gimnastycznej. Wr√™czyli¬∂my sobie wzajemnie pami¬Ītkowe kartki, przedstawili¬∂my nasz¬Ī dru¬Ņyn√™, ¬∂piewali¬∂my piosenki, po czym druh komendant wyg¬≥osi¬≥ poruszaj¬Īc¬Ī gaw√™d√™. M√≥wi¬≥ o istocie harcerstwa i wadze DMB. Po¬† ¬∂wiecowisku nadszed¬≥ czas na pl¬Īsy! Integracyjnym zabawom nie by¬≥o ko√Īca - szaleli¬∂my do p√≥¬ľnej nocy. Niestety, ranek przyszed¬≥ bardzo szybko. Kolejny dzie√Ī przywitali¬∂my "belgijk¬Ī". Po ¬∂niadaniu wyruszyli¬∂my z map¬Ī w r√™ku w stron√™ Rogaszyc. Tam rozwi¬Īzywali¬∂my zagadki zwi¬Īzane z histori¬Ī miejscowo¬∂ci. Co jest atrybutem ¬∂w. J√≥zefa? Kto jest patronem parafii? Jak nazywa¬≥ si√™ proboszcz? Nasi harcerze doskonale poradzili sobie z zadaniami i znale¬ľli odpowiedzi na wszystkie pytania. W nagrod√™ otrzymali¬∂my piecz¬Ītki na naszych mapkach, z kt√≥rymi mo¬Ņemy wybra√¶ si√™ na kolejne gry terenowe
w Kaliszu i Go¬≥uchowie. Powr√≥cili¬∂my do "startu", zjedli¬∂my obiad i spakowali¬∂my si√™. Wkr√≥tce nast¬Īpi¬≥ apel ko√Īcz¬Īcy biwak, czas na podzi√™kowania oraz b¬≥ogos¬≥awie√Īstwo tutejszego ksi√™dza. DMB up¬≥yn√™¬≥o w niesamowitym tempie i ¬∂wietnej atmosferze. Ju¬Ņ nie mo¬Ņemy doczeka√¶ si√™ kolejnego spotkania!

3. marca br. na dru¬Ņynowej zbi√≥rce, harcerze z 6DH otrzymali nie lada wyzwanie! Zast√™powi oraz przyboczna przygotowali dla nas gr√™ miejsk¬Ī na terenie Kraszewic.
Podzieleni na grupy wyruszyli¬∂my w punkty zaznaczone na mapie. W¬∂r√≥d nich by¬≥ cmentarz, na kt√≥rym musieli¬∂my przedstawi√¶ si√™ patroluj¬Īcym harcerzom, u¬Ņywaj¬Īc j√™zyka migowego. Nieopodal banku, na przystanku i w parku odnale¬ľli¬∂my pytania dotycz¬Īce naszego hufca i historii harcerstwa. Na stadionie rozszyfrowali¬∂my has¬≥a zapisane alfabetem Morse'a, a zadanie przy supermarkecie wymaga¬≥o od nas niema¬≥ego sprytu. O 19:45 stawili¬∂my si√™ w gimnazjum, aby podsumowa√¶ patrol. Bardzo przyjemnie sp√™dzili¬∂my czas integruj¬Īc si√™
i rozwi¬Īzuj¬Īc zagadki. Z niecierpliwo¬∂ci¬Ī wyczekujemy kolejnej zbi√≥rki. Ciekawe, czym tym razem zaskoczy nas rada dru¬Ņyny...¬†

dh Aleksandra Gierosz 


Mi¬≥o¬∂√¶ w¬†poezji, piosence i¬†ta√Īcu- wieczornica w¬†Gimnazjum im. Polskich Olimpijczyk√≥w w¬†Kraszewicach

¬†¬†¬†¬† Serce jako symbol mi¬≥o¬∂ci by¬≥o¬† motywem gminnej wieczornicy urz¬Īdzonej przez gimnazjalist√≥w w¬†Kraszewicach w¬†pi¬Ītek 24 lutego 2017 r. Scenariusz uroczysto¬∂ci¬†¬† przygotowa¬≥a¬† polonistka Maria Cio¬≥ek. To, ¬Ņe sportowa na wskro¬∂ hala zamieni¬≥a si√™ w¬†przytulny salon, by¬≥o dzie¬≥em pani El¬Ņbiety Stempin. Dzi√™ki kolorystyce, blaskowi ¬∂wiec, draperiom, bukietom r√≥¬Ņ i¬†has¬≥u Bo na c√≥¬Ņ ¬Ņycie bez mi¬≥o¬∂ci… widzowie - g¬≥√≥wnie rodzice, nauczyciele i¬†m¬≥odzi wykonawcy - poczuli nastr√≥j chwili.

¬†¬†¬†¬† Program zosta¬≥ pomy¬∂lany tak, by przybli¬Ņy√¶ warto¬∂√¶ i¬†znaczenie mi¬≥o¬∂ci w¬†¬Ņyciu ka¬Ņdego cz¬≥owieka - niezale¬Ņnie od epoki, w¬†kt√≥rej przysz¬≥o mu ¬Ņy√¶. M¬≥odzi kraszewiczanie w¬†liczbie pi√™√¶dziesi√™ciu ¬†poradzili sobie z¬†tym doskonale, budz¬Īc uznanie publiczno¬∂ci umiej√™tno¬∂ciami recytatorskimi, tanecznymi, muzycznymi i¬†wokalnymi.

¬†¬†¬†¬† Narracja Oli Gierosz- „(…)¬∂wiat bez mi¬≥o¬∂ci by¬≥by pozbawiony warto¬∂ci moralnych, pi√™kna, poryw√≥w serca- poprzedzi¬≥a melodeklamacj√™ Hymnu o¬†mi¬≥o¬∂ci ¬∂w. Paw¬≥a. Nie pomini√™to r√≥wnie¬Ņ klasyk√≥w - Mickiewicza, Le¬∂miana,Ga¬≥czy√Īskiego, Tuwima i¬†wielu innych, dla kt√≥rych mi¬≥o¬∂√¶ by¬≥a inspiracj¬Ī do tworzenia.

¬†¬†¬†¬† W¬†porywie serc r√≥wnie¬Ņ ¬∂piewano, ta√Īczono i¬†grano. Beata Dzi√™cielska czu¬≥a Mi√™t√™, Sebastian Ciomek pyta¬≥, Kto na ¬≥awce wyci¬Ī¬≥ serce i¬†wyzna¬≥, ¬Ņe kocha si√™ w¬†Ewie, a wcale nie uczniowski duet (Anna Gatkowska- anglistka i¬†Maciej Zadka- muzyk) namalowali przyj√™ty z¬†wielkim aplauzem¬† Jej portret - ongi¬∂ przeb√≥j Bogus¬≥awa Meca. Warto tak¬Ņe zauwa¬Ņy√¶ gitar√™ w¬†r√™kach¬† Huberta Ku¬∂wika.

¬†¬†¬†¬† Talentem b¬≥ysn√™¬≥y r√≥wnie¬Ņ duety taneczne. M¬≥oda para¬† w¬†¬∂lubnych strojach (Martyna Zadka i¬† Marcel Dudkiewicz) ta√Īczy¬≥a przy wyrazistym akompaniamencie wokalnym Dominiki Jeziornej (Wind¬Ī do nieba ¬†zespo¬≥u¬† Dwa Plus Jeden), za¬∂ walc w¬†wykonaniu marionetek - Oliwii Tomali i¬†Kacpra Zmy¬∂lonego przekona¬≥, ¬Ņe pantomima mo¬Ņe by√¶ tak¬Ņe wyrazem uczu√¶ - nawet w¬†sercach lalek. O¬†nie¬≥atwym uczuciu z¬†disnejowskiej ba¬∂ni Pi√™kna i¬†bestia opowiedzia¬≥a w¬†solowym ta√Īcu Zuzanna ¬†Chowa√Īska.

¬†¬†¬†¬†¬†¬† Kontrapunktem dla nastrojowych ta√Īc√≥w uczni√≥w szko¬≥y podstawowej by¬≥a ¬Ņywio¬≥owa belgijka - nawi¬Īzuj¬Īcy do tradycji celtyckiej uk¬≥ad ¬≥¬Īcz¬Īcy tancerzy r√≥¬Ņnej p¬≥ci, wzrostu i¬†temperamentu, o¬†co przede wszystkim w¬†tej choreografii chodzi. Rock n’ rollem za¬∂ popisywali si√™ Ola Gierosz i¬†Marcel Dudkiewicz, ¬≥¬Īcz¬Īc go z¬†elementami twista.

¬†¬†¬†¬† Na zako√Īczenie solowa piosenka wykonana przez Dominik√™ Jeziorn¬Ī (Przeta√Īczy√¶ z¬†tob¬Ī chc√™ ca¬≥¬Ī noc ¬†Anny Jantar) sta¬≥a si√™ zaproszeniem do wsp√≥lnego ta√Īca go¬∂ci i¬†wykonawc√≥w. I¬†nie by¬≥o, m√≥wi¬Īc j√™zykiem m¬≥odzie¬Ņy - zmi¬≥uj si√™. Na parkiet ruszyli m. in.- dyrektorzy szk√≥¬≥ - Maria Sobieraj i¬†Robert Dziwi√Īski, przewodnicz¬Īcy Rady Gminy Artur Chowa√Īski, pa√Īstwo Maria i¬†Waldemar Cio¬≥kowie. Mniej rozta√Īczona publiczno¬∂√¶ mog¬≥a natomiast popisa√¶ si√™ znajomo¬∂ci¬Ī piosenek biesiadnych¬† z¬†sercem w¬†temacie, kt√≥rych teksty wr√™czyli gimnazjali¬∂ci. Zbiorowemu ¬∂piewowi akompaniowali akordeoni¬∂ci - Andrzej Jany i¬†Maciej Zadka.

     Atmosferê podgrza³y jeszcze kawa, herbata  i pyszne domowe ciasta upieczone przez rodziców gimnazjalistów, a serwowane w blasku ¶wiec.

¬†¬†¬† I¬†tak oto biesiada serc dobieg¬≥a ko√Īca. Dyrektor gimnazjum Maria Sobieraj z¬†serca (a jak¬Ņe!) pi√™knie dzi√™kowa¬≥a pomys¬≥odawczyni i¬†organizatorce, wykonawcom, autorce dekoracji oraz rodzicom, na¬† kt√≥rych wsparcie mog¬Ī zawsze liczy√¶ i¬†dzieci, i¬†szko¬≥a.


Ferie, ferie… i po feriach.

 

Kto powiedzia¬≥, ¬Ņe ferie s¬Ī nudne?

 

Gimnazjali¬∂ci  z Kraszewic sp√™dzili tegoroczn¬Ī zimow¬Ī przerw√™ aktywnie.¬† Alternatyw¬Ī dla komputera i domowych kapci by¬≥y wycieczki i zaj√™cia sportowo – artystyczne.

 

Mi¬≥o¬∂nicy lekkoatletyki mogli doskonali√¶ swe umiej√™tno¬∂ci pod okiem pana Dawida Sobieraja a zwolennicy pi¬≥ki koszykowej wyciskali si√≥dme poty wraz z nauczycielem Jackiem Pucha¬≥¬Ī. Ponadto sportowcy mieli szans√™ wzi¬Ī√¶ udzia¬≥ w obozie w Szklarskiej Por√™bie, gdzie √¶wiczyli wszystkie partie mi√™¬∂ni, nawet te, o kt√≥rych istnieniu nie mieli poj√™cia. Ob√≥z prowadzi¬≥ pan Dawid Sobieraj. Zaj√™cia sportowe w ramach projektu Szkolny Klub Sportowy prowadzili panowie Damian Ga¬≥ka i Jacek Pucha¬≥a.

 

Dla uczni√≥w nieskorych do wyczyn√≥w lekkoatletycznych i koszykarskich przygotowali¬∂my wyjazd do Jump Parku w Ostrowie Wielkopolskim. Dzi√™ki temu podskoki, przewrotki i salta nasi uczniowie maj¬Ī wy√¶wiczone do perfekcji.

To dla cia¬≥a, a co dla ducha? Ogromn¬Ī popularno¬∂ci¬Ī cieszy¬≥y si√™ warsztaty makija¬Ņu. Ka¬Ņda z nas przecie¬Ņ pragnie by√¶ najpi√™kniejsza.¬† Jak ukry√¶ mankamenty urody, a wyeksponowa√¶ atuty uczy¬≥a p¬≥e√¶ pi√™kn¬Ī pani Marta Chowa√Īska.

 

¬¶piewa√¶ ka¬Ņdy mo¬Ņe, twierdzi nauczyciel muzyki pan Maciej Zadka. Dlatego dla tych z zaci√™ciem wokalnym prowadzi¬≥ zaj√™cia w pierwszym tygodniu ferii. Od tego czasu arie s¬≥ycha√¶ codziennie na szkolnym korytarzu.¬†

 

Przeja¬Ņd¬Ņki autokarowe zafundowa¬≥ nam w tym roku Urz¬Īd Gminy – dzi√™kujemy!

 


Elementarz dobrych manier

„Uprzejmo¬∂ci,  konwenanse, masz nauczy√¶ si√™ dzi¬∂ szans√™: o czym warto jest pami√™ta√¶, tak na co dzie√Ī i od ¬∂wi√™ta. Z etykiet¬Ī dobry humor wkr√≥tce stan¬Ī si√™ tw¬Ī dum¬Ī!”

Od maja do listopada 2016 r. 20 uczni√≥w Gimnazjum im. Polskich Olimpijczyk√≥w w Kraszewicach wzi√™¬≥o udzia¬≥ w projekcie wsp√≥¬≥finansowanym z funduszy pozyskanych z Fundacji Bank Dzieci√™cych U¬∂miech√≥w Banku Zachodniego BZ WBK S.A. Projekt nosi¬≥ tytu¬≥ ,,Obycie u¬≥atwia start w doros¬≥e ¬Ņycie”.

Projekt ten mia¬≥ na celu nauczy√¶ nas, jak zachowywa√¶ si√™ odpowiednio w r√≥¬Ņnych miejscach publicznych np. w teatrze, w restauracji. W ramach projektu prowadzone by¬≥y r√≥¬Ņnorodne zaj√™cia. Jednym z nich by¬≥y zaj√™cia warsztatowe z profesjonalnym trenerem, kt√≥re mia¬≥y na celu nauczy√¶ nas samoakceptacji. Odbywa¬≥y si√™ r√≥wnie¬Ņ zaj√™cia w szkole, podczas kt√≥rych opracowali¬∂my zasady kulturalnego zachowania, r√≥wnie¬Ņ¬† w j√™zyku angielskim. ¬†Zaj√™cia warsztatowe w oddzia¬≥ach w Jeleniach pokaza¬≥y nam, jak istotna jest integracja z dzie√¶mi niepe¬≥nosprawnymi i ile rado¬∂ci mo¬Ņe da√¶ nam wszystkim wsp√≥lna praca i zabawa.

 


Klasyfikacja za I okres

¦rednia szko³y - 3,4


¦rednia klas

1. IIb - 3,64

2. I - 3,58

3. IIIa - 3,47

4. IIIb - 3,18

5. IIa - 3,16

Liczba ocen:

celuj¬Īcy - 113

bardzo dobry - 214

dobry - 402

dostateczny - 441

dopuszczaj¬Īcy - 431

niedostateczny - 28


Oceny z zachowania

wzorowe - 9

bardzo dobre - 32

dobre - 41

poprawne - 26


nieodpowiednie -3

naganne - 1


Uczniowie najlepsi:

 L.p.

 Nazwisko i imiê

 Klasa

 ¦rednia

 Zachowanie

1

 Migasiewicz Wiktoria

 I

 4,93

 wzorowe

 2

 Wysota Natalia

 I

 4,8

 wzorowe

 3

 Bia³as Julia

 IIIa

 4,78

 wzorowe

 4

 Dziêcielska Beata

 IIb

 4,67

 wzorowe

 5

 Cegie³ka Mi³osz

 IIa

 4,6

 b. dobre

 6

¬†Krzywa¬ľnia Kacper

 IIb

 4,6

 b. dobre

 7

 Krawczyk Patrycja

 IIa

 4,53

 wzorowe

 8

 Zadka Kinga

 IIb

 4,53

 wzorowe

 9

 Kowalczyk Oliwia

 I

 4,5

 wzorowe

 

 Wystawy w gimnazjum w I okresie roku 2016/2017

wrzesie√Ī – listopad

Wystawa po¶wiêcona Henrykowi Sienkiewiczowi

Wystawa starych ksi¬Ī¬Ņek

Wystawa prac plastycznych (zmieniana na bie¬Ņ¬Īco)

Wystawa plastyczna na ilustracj√™ ksi¬Ī¬Ņki

Wystawa pt. „Szko¬≥a dawniej dzi¬∂ i za sto lat”

Wystawa z okazji ¦wiêta Niepodleg³o¶ci

Ca³oroczna wystawa pucharów i dyplomów zdobytych przez uczniów

Prezentacja pami¬Ītek olimpijskich w Izbie pami√™ci Olimpijskiej (ca¬≥y rok)

Galeria gwiazd Рprezentacja ca³oroczna

Ca³oroczna prezentacja narzêdzi regionalnych Рsala nr 13

Systematyczna wystawa plakatów w Sali nr 14 na temat szkodliwo¶ci palenia tytoniu

Wystawa portretów pisarzy polskich i ¶wiatowych Рbiblioteka (ca³y rok).


 

         W dniu 10 listopada ulicami Kraszewic rozegrany zosta³ XIII Powiatowy Sztafetowy Bieg Niepodleg³o¶ciowy z udzia³em 14 szkó³. Biegacze rywalizowali w kategorii szkó³ podstawowych, gimnazjów i szkó³  ponadgimnazjalnych.

 

Klasyfikacja ko√Īcowa:

 

Szko³y podstawowe:

1. Kraszewice

2. Mikstat

3. M¬Īkoszyce

4. Czajków

5. Sobiesêki

Gimnazja:

1. Mikstat

2. Kobyla Góra I

3. Kraszewice I

4. Kraszewice II

5. Kobyla Góra II

6. Czajków

Szko³y ponadgimnazjalne:

1. ZS nr I

2. ZS nr 1 II

3. ZS nr 1 III

 

W klasyfikacji indywidualnej w kategorii szkó³ gimnazjalnych II miejsce zajê³a uczennica
z Kraszewic Weronika Kubasik. Bieg zorganizowany zosta³ przez nauczycieli wychowania fizycznego.

 


Mikstacka „Pyrka”

Druhny i druhowie 6 DH im. Stefana Czarnieckiego przy Gimnazjum ¬†z Kraszewic zostali zaproszeni przez harcerzy 1 Szczepu Ziemi Mikstackiej im. Powsta√Īc√≥w Wielkopolskich do udzia¬≥u w rajdzie „Pyrka 2016”.

Mimo niezbyt sprzyjaj¬Īcej aury sp√™dzili¬∂my czas niezwykle przyjemnie. Pierwszy dzie√Ī zako√Īczyli¬∂my ¬∂wiecowiskiem, po kt√≥rym odby¬≥y si√™ pl¬Īsy i inne ciekawe zabawy. Nie oby¬≥o si√™ bez nocnego alarmu, podczas kt√≥rego uczyli¬∂my si√™ m. in. okre¬∂lania kierunk√≥w ¬∂wiata czytaj¬Īc z po¬≥o¬Ņenia gwiazd.¬†

Nast√™pnego dnia odby¬≥a si√™ gra terenowa z wieloma interesuj¬Īcymi zadaniami do wykonania.¬† Przyda¬≥a si√™ znajomo¬∂√¶ w√™z¬≥√≥w, umiej√™tno¬∂√¶ kamuflowania si√™ w terenie, znajomo¬∂√¶ udzielania pierwszej pomocy.¬† Mieli¬∂my r√≥wnie¬Ņ okazj√™ nawi¬Īza√¶ wiele nowych znajomo¬∂ci i zacie¬∂ni√¶ przyja¬ľ√Ī
z przedstawicielami braci harcerskiej z innych dru¬Ņyn.

Pierwsze nocowanie w terenie w tym roku harcerskim uznajemy za bardzo udane. Dziêkujemy druhom i druhnom z Mikstatu za zaproszenie.

dh Sabina Cichosz

 


19 pa¬ľdziernika 2016r. w Gimnazjum im. Polskich Olimpijczyk√≥w w Kraszewicach zgodnie z tradycj¬Ī odby¬≥y si√™ otrz√™siny klas pierwszych. Uroczysto¬∂√¶ ta ma na celu bli¬Ņsze poznanie naszych pierwszak√≥w i¬† przyj√™cie ich w szeregi gimnazjalist√≥w.

¬†Zacz√™li¬∂my od rana. Ju¬Ņ w wej¬∂ciu do szko¬≥y na „kotki” przebrane na wz√≥r postaci Shreka i baletnic, czeka¬≥ tajemniczy nap√≥j, a korytarz ozdobiony balonami i plakatami wprowadzi¬≥ ich w weso¬≥y nastr√≥j. Gdy wszyscy zebrali¬∂my si√™ na sali gimnastycznej, uczniowie klas drugich przyst¬Īpili do „kocenia”. Na ka¬Ņdego pierwszaka czeka¬≥o zadanie. W¬∂r√≥d nich znalaz¬≥y si√™: taniec¬† hula, picie mleka bez u¬Ņycia r¬Īk
i ubijanie piany z bia³ek.  Na koniec  wszyscy wybrali¶my siê na paradê po naszej miejscowo¶ci . Nasi nowi uczniowie ze szko³y wyszli  zmêczeni, ale szczê¶liwi.

Po po¬≥udniu spotkali¬∂my si√™ ponownie, tym razem z rodzicami, przedstawicielami¬† w¬≥adz, przyjaci√≥¬≥mi szko¬≥y i rodzicami. Cz√™¬∂√¶ oficjaln¬Ī rozpocz√™¬≥o wyst¬Īpienie klasy pierwszej. ¬†Udowodnili nam, ¬Ņe potrafi¬Ī wykaza√¶ si√™ kreatywno¬∂ci¬Ī i dobr¬Ī gr¬Ī aktorsk¬Ī.¬† Po przedstawieniu g¬≥os zabrali drugoklasi¬∂ci, kt√≥rzy zn√≥w poddali „koty” pr√≥bie. Tym razem sprawdzili ich wiedz√™ o szkole oraz utalentowanie wokalne. Do wyzwa√Ī zaanga¬Ņowani byli r√≥wnie¬Ņ rodzice. Wst¬Īpienie „¬∂wie¬Ņak√≥w” przypiecz√™towa¬≥o uroczyste ¬∂lubowanie. Aby podsumowa√¶ dzisiejszy dzie√Ī wszyscy udali si√™ na pocz√™stunek. Otrz√™siny zako√Īczy¬≥a udana dyskoteka.

Galeria zdjêæ

Admin dnia wrze∂nia 08 2016 14:58:42 · Drukuj
Rok szkolny 2014/2015
Newsy

26.06. Zako√Īczenie roku szkolnego 2014/2015

W dniu dzisiejszym po¬Ņegnali¬∂my absolwent√≥w. Zaczynaj¬Ī si√™ upragnione wakacje.

¦rednia szko³y - 3,6

¦rednia klas:

Ia - 3,77

Ib - 3,49

IIa - 3,52

IIb - 3,4

IIIa - 3,87

IIIb - 3,52


Liczba ocen:

celuj¬Īcych - 69 (3,2%)

bardzo dobrych - 470 (21,68%)

dobrych - 547 (25,23%)

dostatecznych - 642 (29,61%)

dopuszczaj¬Īcych - 433 (19,97%)

niedostatecznych - 7 (1,5%)

Oceny z zachowania:25.06.2015 Po¬Ņegnanie absolwent√≥w. Na uroczysto¬∂ci pokazany zosta¬≥ film o osi¬Īgni√™ciach sportowych. Rozdano nagrody za osi¬Īgni√™cia w nauce, sporcie i konkursach przedmiotowych. Najlepszych uczni√≥w uhonorowano wpisem do z¬≥otej ksi√™gi. S¬Ī to:

Marta Warszawska

Karolina Za³êcka

Aleksandra Bednarek

Natalia Koli√Īska

Serdecznie gratulujemy i ¬Ņyczymy sukces√≥w :-)


Julia Idzikowska i Maria Cio³ek w Polskim Komitecie Olimpijskim

artyku³


SPOTKANIA Z M¬£ODZIE¬Į¬° W KRASZEWICKIM
 GIMNAZJUM

Co roku w Gimnazjum im Polskich Olimpijczyk√≥w w Kraszewicach odbywaj¬Ī si√™ spotkania z ciekawymi lud¬ľmi. Tym razem z inicjatywy p .Wandy Noweta – nauczycielki historii i wos-u w nasze mury zostali zaproszeni p. Mariusz Ciechanowski i p. Pawe¬≥ Koprowski.

 W dniu 11 czerwca br. go¬∂ci¬≥ u nas p. Pawe¬≥ Koprowski - w√≥jt gminy Kraszewice. Przedstawi¬≥ uczniom dotychczasowe dzia¬≥ania gminy po jego wyborze na stanowisko w√≥jta, czyli od grudnia 2014 do czerwca br., a tak¬Ņe plany na przysz¬≥o¬∂√¶. Nawi¬Īza¬≥ do najbardziej priorytetowych zada√Ī, kt√≥re czekaj¬Ī na realizacj√™ w najbli¬Ņszych latach.
W ko√Īcowym wyst¬Īpieniu - jak zawsze – m¬≥odzie¬Ņ mog¬≥a zadawa√¶ pytania dotycz¬Īce swojego lokalnego ¬∂rodowiska. Pan w√≥jt zwr√≥ci¬≥ si√™ do m¬≥odzie¬Ņy z apelem, aby przekazywa¬≥a swoje sugestie na temat zagospodarowania teren√≥w gminy, organizowania imprez dla spo¬≥eczno¬∂ci lokalnej; a przede wszystkim sygnalizowa¬≥a potrzeby m¬≥odzie¬Ņy. Spotkanie zako√Īczy¬≥o si√™ zaproszeniem za rok.

 Pan Mariusz Ciechanowski jest starszym chor¬Ī¬Ņym – weteranem wojsk lotniczych. Walczy¬≥ w Afganistanie i Syrii. Swoje prze¬Ņycia z tamtego okresu opowiedzia¬≥ w spos√≥b bardzo interesuj¬Īcy i absorbuj¬Īcy m¬≥odzie¬Ņ, poniewa¬Ņ zach√™ca¬≥ do udzia¬≥u zar√≥wno
w dyskusji jak i pokazie. Swoje wyst¬Īpienie wzbogaci¬≥ pokazem filmu i r√≥¬Ņnego rodzaju¬† akcesoriami tamtej kultury. Spotkanie odby¬≥o si√™ 15 maja br. i cieszy¬≥o si√™ du¬Ņym zainteresowaniem m¬≥odzie¬Ņy.


 


07 czerwca nFestyna kraszewickim stadionie odby¬≥ si√™ "Dzie√Ī Dziecka". Na festynie nie brakowa¬≥o wielu konkurs√≥w i innych atrakcji. Uczniowie dostali lody, sok i kie¬≥bask√™. Odby¬≥a si√™ r√≥wnie¬Ņ loteria fantowa. Nagrodami g¬≥√≥wnymi by¬≥y tablety, bony towarowe. Dla m¬≥odszych uczni√≥w by¬≥ dmuchany zamek oraz "lataj¬Īce rowery". Ponadto wszyscy uczniowie mieli mo¬Ņliwo¬∂√¶ wzi√™cia udzia¬≥u w konkursach i konkurencjach sportowych takich jak: przeci¬Īganie liny, skok w dal, strzelanie z wiatr√≥wki i z ¬≥uk,u szachy, rzucanie lotkami. Co wida√¶ na fotografiach w galerii.
Inicjatorem ca¬≥ego przedsi√™wzi√™cia by¬≥ W√≥jt gminy Kraszewice a nauczyciele i rodzice wszystkich szk√≥¬≥ i przedszkola w gminie w¬≥¬Īczyli si√™ czynnie w jego realizacj√™.

 

Fina¬≥ projektu Comenius „European links through e-t@les” w Vilafranca del Penedes w Hiszpanii

Wnews: b.JPG dniach 26.04.- 30.04.2015 r. trzy uczennice Marta Warszawska, Weronika Warszawska i Julia Idzikowska wraz z opiekunami pani¬Ī Anna Gatkowsk¬Ī, Mari¬Ī Cio¬≥ek i Mari¬Ī K√™dzia uczestniczy¬≥y w spotkaniu fina¬≥owym projektu Comenius European links through e -t@les, kt√≥re odby¬≥o si√™ w Vilafranca del Penedes w Hiszpanii. Opr√≥cz reprezentant√≥w naszego gimnazjum w spotkaniu uczestniczyli r√≥wnie¬Ņ nauczyciele i uczniowie z Belgii i Danii.

Program spotkania by¬≥ ¬∂ci¬∂le zwi¬Īzany z realizacj¬Ī projektu, kt√≥ry dotyczy¬≥ legendarnych bohater√≥w i legend z nimi zwi¬Īzanych, wa¬Ņnych dla historii kraj√≥w partnerskich. W zwi¬Īzku z tym odkrywali¬∂my ¬Ņyciorysy legendarnych bohater√≥w i patron√≥w Katalonii i zwyczaje z nimi zwi¬Īzane (zwiedzanie Barcelony ¬∂ladami ¬∂w. Jerzego, ozdobienie koszulek symbolem czerwonej r√≥¬Ņy, pami¬Ītkowe ksi¬Ī¬Ņki z ¬Ņyczeniami uczestnik√≥w spotkania „The Book of Wishes”, ¬†wykonanie bi¬Ņuterii w barwach Katalonii). Na spotkaniu uczniowie wypracowali produkt ko√Īcowy w postaci wsp√≥lnego dla wszystkich uczestnik√≥w legendarnego¬† bohatera (legend√™, warto¬∂ci moralne, wizerunek, piosenk√™), stron√™ facebook oraz arkusz ewaluacyjny spotkania i ca¬≥ego projektu w postaci ankiety online.
W programie kulturalno-rozrywkowym znalaz¬≥a si√™ nauka ta√Īca, budowanie ludzkich wie¬Ņ, wsp√≥lna kolacja po¬Ņegnalna oraz wycieczki do malowniczych nadmorskich miejscowo¬∂ci."POLSKA BIEGA" w KRASZEWICACH

W minioImages: newsny weekend w ca¬≥ej Polsce odbywa¬≥y si√™ biegi rozgrywane w ramach og√≥lnopolskiej akcji Polska Biega. Na biegowej mapie Polski nie mog¬≥o zabrakn¬Ī√¶ miejscowo¬∂ci z naszego powiatu. Akcja biegowa na naszym terenie rozpocz√™¬≥a si√™ w pi¬Ītek 22.05. 2015

Organizatorami imprezy w Kraszewicach by¬≥o Gimnazjum im. Polskich Olimpijczyk√≥w na czele z Pani¬Ī Dyrektor Mari¬Ī Sobieraj oraz Urz¬Īd Gminy w Kraszewicach, kt√≥ry reprezentowa¬≥ w√≥jt gminy Pan Pawe¬≥ Koprowski, kierownikiem imprezy by¬≥ Pan Dawid Sobieraj. Nad bezpiecze√Īstwem uczestnik√≥w czuwali stra¬Ņacy z OSP Kraszewice.

¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† Organizatorzy postawili sobie dwa cele, pierwszy z nich to bieganie dla przyjemno¬∂ci a drugi pobicie rekordu uczestnik√≥w (w 2014 roku 198 uczestnik√≥w). Oba cele zosta¬≥y zrealizowane, dla przyjemno¬∂ci biegali m¬≥odzi i nieco starsi, dyrektorzy Kraszewickich Szk√≥¬≥, W√≥jt Gminy, ksi¬Īdz, radni a przede wszystkim mieszka√Īcy Kraszewic i pobliskich miejscowo¬∂ci. Ostateczna liczba uczestnik√≥w wynios¬≥a 244 biegaczy!!! Najm¬≥odsz¬Ī zawodniczk¬Ī zosta¬≥a niespe¬≥na dwu letnia Laura Kruszakin z G¬≥uszyny a najstarszymi zawodniczkami Panie Helena Witecka i Kazimiera Ku¬∂wik obie z Kraszewic.

Organizatorzy ju¬Ņ teraz zapraszaj¬Ī na kolejna edycje, kt√≥ra odb√™dzie si√™ za rok.


18-21¬†maja grupa uczni√≥w klas III bra¬≥a udzia¬≥ w wycieczce do Krakowa. Zwiedzali¬∂my r√≥wnie¬Ņ Wadowice (Muzeum Jana Paw¬≥a II) oraz okolice Ojcowa,Pieskowej Ska¬≥y. W Krakowie byli¬∂my na Wawelu oraz na rynku.

XIV Miêdzygimnazjalny Konkurs Poezji Wojennej


Prawybory prezydenckie w naszej szkole.

Z inicjatywy p. Wandy Nowerta - nauczycielki historii i WOS odby¬≥y si√™ prawybory prezydenckie.To ju¬Ņ nasze kolejne cykliczne dzia¬≥anie, kt√≥re organizujemy od 2005 roku dla spo¬≥eczno¬∂ci gimnazjalnej.

G¬≥√≥wnym celem dzia¬≥a√Ī jest zapoznanie uczni√≥w z procedur¬Ī g¬≥osowania, podejmowania decyzji i stosowania jej w praktyce, tak¬Ņe pokazania jak wa¬Ņny jest udzia¬≥ w samych wyborach i jak wa¬Ņna jest frekwencja.

Komisja wyborcza:
Weronika Warszawska,
Karolina Za³êcka,

Ewa Nowicka,
Jolanta Grabowska,
Martyna Cichosz.

Po przeliczeniu g¬≥os√≥w og¬≥osi¬≥a nast√™puj¬Īce wyniki:

Andrzej Duda - 33 g³osy,
Pawe³ Kukiz - 26 g³osów,
Janusz Korwin Mikke - 22 g³osy,
Bronis³aw Komorowski - 21 glosów,
P. Tanajno - 10,
M. Ogórek - 7,
A. Jarubas - 3,
J. Palikot - 3,
G. Braun - 1,
J. Wilk - 0,
M. Kowalski - 0.
Ciekawe czy prawdziwe wyniki wybor√≥w pokryj¬Ī si√™ z naszymi.

Images: news

Od 14 do 17 kwietnia odbywa³ siê w naszej

szkole egzamin gimnazjalny dla uczniów klas III.
W egzaminie bra¬≥o udzia¬≥ 42 uczni√≥w. Jest to wa¬Ņny egzamin i jego wyniki s¬Ī wyznacznikiem zdobytej w gimnazjum wiedzy.

zdjêcia 

Images: 2.jpg
24 marca dotar¬≥y do naszej szko¬≥y jab¬≥ka, kt√≥re pozyskane zosta¬≥y z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Szko¬≥a ma mo¬Ņliwo¬∂√¶ pozyskania i rozdysponowania w¬∂r√≥d uczni√≥w jab¬≥ek obj√™tych embargiem Federacji Rosyjskiej.
9 kwietnia do naszej szko¬≥y dotar¬≥a druga dostawa owoc√≥w. Wszystkim ¬Ņyczymy smacznego.

Miêdzynarodowa wspó³praca z Help4Kids

GimnazjumImages: im. Polskich¬† Olimpijczyk√≥w w Kraszewicach po raz kolejny wychodzi z pomoc¬Ī do potrzebuj¬Īcych. Dzi√™ki staraniom pedagoga szkolnego, Mateusza Mosia i przy wsparciu dyrektor szko¬≥y Marii Sobieraj oraz nauczyciela j√™zyka niemieckiego, Ewy Nowickiej szko¬≥a nawi¬Īza¬≥a wsp√≥¬≥prac√™ z fundacj¬Ī non-profit HELP4KIDS.

W dniu 22 marca br. Kraszewice odwiedzili przedstawiciele fundacji Rolf i Manuel z Hamburga. Fundacja, kt√≥ra do tej pory wsp√≥¬≥pracuje z szko¬≥ami i plac√≥wkami wychowawczymi w Jarocinie, Zakrzewie, G√≥rze czy ¬Įerkowie b√™dzie wsp√≥¬≥pracowa¬≥a tak¬Ņe z Kraszewicami. Podczas pierwszego spotkania zaproszeni go¬∂cie zwiedzili szko¬≥√™ oraz miejscowo¬∂√¶ Kraszewice, ale przede wszystkim chcieli zapozna√¶ si√™ z faktycznymi potrzebami i wsp√≥lnie zastanowi√¶ si√™ jak tym potrzeba sprosta√¶.

Jak podczas rozmowy wielokrotnie podkre¬∂la¬≥ Rolf, dzia¬≥ania na rzecz pomocy w¬≥a¬∂nie dzieciom wpisuj¬Ī si√™ w polityk√™ jaka przy¬∂wieca fundacji. Wizyta mia¬≥a podnios¬≥y charakter m. in dzi√™ki obecno¬∂ci w√≥jta gminy Kraszewice, kt√≥ry w opinii go¬∂ci jest gwarantem wsp√≥¬≥pracy, kt√≥ra zaowocuje w przysz¬≥o¬∂ci.18 marca - Mistrzostwa Szko³y w Biegach prze³ajowych. W dniu dzisiejszym na starcie stanêli uczniowie naszej szko³y. Dziewczyny do pokonania mia³y dystans 800 m a ch³opcy 1000 m.
Klasyfikacja przedstawia si√™ nast√™puj¬Īco:

Klasa I - dziewczyny
I m Krawczyk Natalia
II m Roksana Go³dyn
III m Katarzyna Skrzypek

Klasa I - ch³opcy
I m Bartczak Jakub
II m Mateusz Golanowski
III m Szyd³owski Nikodem

Klasa II - dziewczyny
I m Stempin Julia
II m Natalia Mitu³a
III m Ga³ka Karolina

Klasa II - ch³opcy
I m Kacper Jastrzêbski
II m £ukasz Krupa
III m Bartosz Garncarek

Klasa III - dziewczyny
I m Aleksandra Bednarek
II m Aleksandra Skrzypek
III m Natalia Koli√Īska

Klasa III - ch³opcy
I m Mariusz Golanowski
II m Kamil Go³dyn
III m Kacper Michalak

Klasyfikacja dru¬Ņynowa
I m klasa IIa
II m klasa IIIb
III m klasa Ib

Gratulujemy zwyciêzcom

 


Images: news16 marca w naszym Gimnazjum odby¬≥ si√™ projekt edukacyjny pt. "Subkultury i sekty" dla klas IIa przygotowany przez uczennice tej klasy M. Krawczyk, P. Sibi√Īsk¬Ī, K. Ga¬≥ka, J. Dobosz pod opiek¬Ī p. Wandy Noweta - nauczycielki historii i WOS.

Na spotkanie w ramach tego projektu zosta¬≥a zaproszona p. Gra¬Ņyna Biedka – kierowniczka Rodzinnego O¬∂rodka Diagnostyczno- Konsultacyjnego przy S¬Īdzie Okr√™gowym w Kaliszu.

Uczniowie zostali zapoznani z rodzajami i charakterystyk¬Ī grup,¬† ich dzia¬≥alno¬∂ci¬Ī, rozpoznawalno¬∂ci¬Ī w ¬∂rodowisku, zagro¬Ņeniami jakie niesie wst¬Īpienie np. do sekty. Nast√™pnie m¬≥odzie¬Ņ obejrza¬≥a kr√≥tk¬Ī prezentacj√™ i charakterystyczne stroje wybranych subkultur np. punki, skini, szalikowcy, hipisi. Spotkanie u¬∂wiadomi¬≥o m¬≥odzie¬Ņy , ¬Ņe ludzie w r√≥¬Ņnym przedziale wiekowym mog¬Ī „wpa¬∂√¶’ w niebezpiecze√Īstwa zwi¬Īzane z r√≥¬Ņnym sektami. Wszyscy uczestnicy s¬≥uchali z zainteresowaniem.Images: kosz10 marca - Powiatowe Mistrzostwa w Pi³ce Koszykowej Ch³opców
w Ostrzeszowie

Dru¬Ņyna naszej szko¬≥y zaj√™¬≥a I miejsce i awansowa¬≥a do etapu rejonowego. Serdecznie gratulujemy trenerowi i zawodnikom oraz liczymy na dalsze sukcesy.


9 marca - Mi√™dzynarodowy Dzie√Ī Kobiet.

Z tej okazji wszystkim paniom i kole¬Ņankom ¬Ņyczymy:


Zdrowia, szczê¶cia, pomy¶lno¶ci.

W ka¬Ņdej chwili moc rado¬∂ci,

Niech Wam pachn¬Ī kwiaty, drzewa,

Niechaj wszystko "sto lat" ¶piewa.09 lutego - w tym dniu w szkole zako√Īczy¬≥a si√™ akcja "G√≥ra Grosza".

Uda³o nam siê zebraæ 678,84 z³.


Pierwszy semestr dobieg¬≥ ko√Īca. Po pierwszym p√≥¬≥roczu ¬∂rednia
i frekwencja klas prezentuje si√™ nast√™puj¬Īco:

¦rednia klas

III a - 3.49
  I a - 3.42
 II a - 3.36
  I b - 3.35
 II b - 3.32
III b - 3.14

Frekwencja

    I b - 95.4%
  III a - 94.6%
      I a - 93.06%
III b - 93%
 II b - 91%
 II a - 91.07%


WIELKA ORKIESTRA ¦WI¡TECZNEJ
POMOCY W KRASZEWICACH

 

zdjêcia znajdziesz na:
https://www.facebook.com/wospkraszewice


WESO£YCH ¦WI¡T
I SZCZʦLIWEGO NOWEGO ROKU

Niech w nadchodz¬Īcym roku 2015 spe¬≥ni¬Ī si√™ Wasze wszystkie marzenia,
niech spe¬≥ni¬Ī si√™ nawet najbardziej nieosi¬Īgalne pomys¬≥y.
Sk¬≥adamy ¬Ņyczenia ¬∂wi¬Īteczne pe¬≥ne pozytywnych emocji i mamy nadziej√™, ¬Ņe sp√™dzicie te cudowne dni wraz z ca¬≥¬Ī rodzin¬Ī i znajomymi w doskona¬≥ych nastrojach i w r√≥wnie ¬∂wietnej harmonii.

15-19 grudnia - Noszenie przez ca¬≥¬Ī spo¬≥eczno¬∂√¶ szko¬≥y kokard bia¬≥o-czerwonych z okazji 96 rocznicy Powstania Wielkopolskiego.

02 grudnia - W szkole odby¬≥ si√™ turniej streetballa. W rywalizacji stan√™¬≥o 6 dru¬Ņyn. Na podium znale¬ľli si√™ :
                                          
1. Kraszewice
                                         
2.¬† Mrocze√Ī

3. Brzeziny


zdjêcia

28 listopada - Wycieczka klas I do wroc¬≥awskiego Afrykanarium oraz zwiedzanie Jarmarku Bo¬Ņonarodzeniowego

21 listopada - Wycieczka do kaliskiego kina na film ,, Igrzyska ¦mierci ''

20 listopada - Debata uczniów z nauczycielami pt. ,,Prawa ucznia''

18 listopada - Spotkanie z p. Radkiem Ku¶wikiem z uczniami klas III

07 listopada - W Kraszewicach odby³ siê XI Bieg Niepodleg³o¶ciowy   w zawodach brali udzia³ uczniowie szkó³ podstawowych, gimnazjalnych i ponad gimnazjalnych. Najlepsi okazali siê :
                                  
Szko³y podstawowe
 
1.Doruchów
    
2. M¬Īkoszyce

3. Czajków
               
Gimnazja

1. Kobyla Góra
                                 
2. Doruchów
          
3. Kraszewice

Szko³y ponadgimnazjalne


1. ZS nr. 1 Ostrzeszów

2. ZS nr. 1 Ostrzeszów

3. UKS Zjednoczeni
                                                         
                           

04 listopada - Spotkanie z pisark¬Ī p. Jagie¬≥¬≥o.

01 listopada - Warta honorowa harcerzy przy Grobie nieznanego ¬Įo¬≥nierza oraz Grobie Powstania Styczniowego.

23 pa¬ľdziernika - Lekcja historii online o ,, ¬Įydach Polskich '' dla uczni√≥w klas III

17 pa¬ľdziernika - Spotkanie z pisarzem Krzysztofem Szymeczko

14 pa¬ľdziernika - Otrz√™siny i ¬∂lubowanie klas I

07 pa¬ľdziernika - Wycieczka klas I do planetarium w Potarzycy

05-09 pa¬ľdziernika - Wizyta go¬∂ci z Belgii i Hiszpanii
W dniu 6 pa¬ľdziernika odby¬≥y si√™ zaj√™cia otwarte "Ice breakers - zaj√™cia integracyjne", kt√≥rych uczestnikami by¬≥a grupa sk¬≥adaj¬Īca si√™ z uczni√≥w gimnazjum oraz szk√≥¬≥ z Hiszpanii i Belgii wraz z towarzysz¬Īcymi im nauczycielami. Zaj√™cia prowadzi¬≥a nauczycielka j√™zyka angielskiego Anna Gatkowska. Ich g¬≥√≥wnym¬† celem by¬≥o zintegrowanie grupy, u¬≥atwienie wzajemnego kontaktu oraz prze¬≥amanie lod√≥w i pokonanie nie¬∂mia¬≥o¬∂ci. Ponadto, zaj√™cia doskonale wspomog¬≥y proces przyswajania j√™zyka angielskiego oraz przygotowa¬≥y uczni√≥w do kolejnych zada√Ī przygotowanych w ramach spotkania.

01 pa¬ľdziernika - Wycieczka do kina na film ,, Miasto 44 ''

26 wrze¬∂nia - Apel z okazji 75 rocznicy powstania Polskiego Pa√Īstwa Podziemnego

19 wrze¶nia - Obchody 100 rocznicy powstania ZHP na ziemi ostrzeszowskiej

19 wrze¬∂nia - Sprz¬Ītanie ¬∂wiata

17 wrze¬∂nia - Biskupin - XX Jubileuszowy¬† Festyn Archeologiczny¬†¬† ,,Kamie√Ī, br¬Īz, ¬Ņelazo''

17  wrze¶nia - Apel z okazji 75 rocznicy napa¶ci ZSSR na Polskê

14 wrze¬∂nia - W Poznaniu odby¬≥y si√™ Mi√™dzywojew√≥dzkie Zawody M¬≥odzik√≥w. Dw√≥m osobom uda¬≥o si√™ zaj¬Ī√¶ miejsce na podium.

El¬Ņbieta Karkoszka - III - rzut dyskiem
Aleksandra Skrzypek - III - rzut oszczepem

 04 wrze¶nia - Delegacja harcerek z Ostrzeszowa z okazji obchodów 100 lecia ZHP

03 wrze¬∂nia - Apel z okazji 75 rocznicy wybuchu II wojny ¬∂wiatowej przy Grobie Nieznanego ¬Įo¬≥nierza

01 wrze¶nia - Uroczyste rozpoczêcie roku szkolnego 2014/2015

Admin dnia sierpnia 31 2014 05:21:43 · Czytaj wiÍcej · 1818 CzytaŮ · Drukuj