Rok szkolny 2016/2017
Dodane przez Admin dnia Wrze∂nia 08 2016 14:58:42

Bezpiecze√Īstwo podczas wakacji - list Minister Anny Zalewskiej


23 czerwca - uroczysto¬∂√¶ po¬Ņegnania absolwent√≥w. W godzinach pop¬≥udniowych po¬Ņegnali¬∂my uczni√≥w klas III, kt√≥rzy uko√Īczyli szko¬≥√™. Podczas uroczysto¬∂ci rozdane zosta¬≥y nagrody i wyr√≥¬Ņnienia. Wy¬∂wietlony zosta¬≥ tradycyjny film o sukcesach sportowych. Uczniowie klas III wykonali na koniec poloneza.Konkurs "Bezpieczny powiat" - w tym roku w Doruchowie dru¬Ņyny ze szk√≥¬≥ podstawowych i gimnazj√≥w naszego powiatu stan√™¬≥y w szranki, aby walczy√¶ i jak najlepsze miejsce. Nasz¬Ī szko¬≥√™ reprezentowali: Aleksandra Gierosz, Mi¬≥osz Cegie¬≥ka i Micheasz Wilgus. Po przej¬∂ciu wszystkich konkurencji dru¬Ņyna naszego gimnazjum zaj√™¬≥a II miejsce.


 

Powiatowy Turniej Bezpiecze√Īstwa Ruchu Drogowego. Tegoroczny Turniej odby¬≥ si√™ w Szkole Podstawowej w¬† Grabowie n. Prosn¬Ī. Reprezentacja naszej szko¬≥y po zaciek¬≥ej walce zaj√™¬≥a II miejsce.


W¬≥adza „na wyci¬Īgni√™cie r√™ki”

We wtorek 16 maja mieli¬∂my okazj√™ go¬∂ci√¶ w skromnych progach kraszewickich szk√≥¬≥ niezwykle mi¬≥ego go¬∂cia. Na zaproszenie uczni√≥w klasy sz√≥stej z rewizyt¬Ī przyby¬≥a pani pose¬≥ Bo¬Ņena Henczyca. W kwietniu wspomniani wy¬Ņej uczniowie¬† mieli okazj√™ „pomyszkowa√¶” w Sejmie RP. Pani pose¬≥ przyj√™¬≥a nas i¬∂cie po kr√≥lewsku, czuli¬∂my si√™ naprawd√™ oczekiwanymi go¬∂√¶mi. Rol√™ gospodarza pe¬≥ni¬≥ pan pose¬≥ Tomasz Kostu¬∂, kolega z klubu pose¬≥ Henczycy. ¬†Zobaczyli¬∂my miejsca znane nam do tej pory z telewizji, dowiedzieli¬∂my si√™ wielu ciekawostek na temat pracy pos¬≥√≥w i urz√™dnik√≥w sejmowych.

 

W spotkaniu na sali gimnastycznej uczestniczyli uczniowie klas pi¬Ītych i sz√≥stej szko¬≥y podstawowej oraz klasy drugie gimnazjum. Odwiedziny pani pose¬≥ by¬≥y okazj¬Ī, by pozna√¶ kilka fakt√≥w z perspektywy jej w¬≥asnego do¬∂wiadczenia oraz wiele ciekawostek z ¬Ņycia prywatnego. Wiemy ju¬Ņ, jak rozpocz√™¬≥a si√™ przygoda pani Henczycy z polityk¬Ī, co jest najtrudniejsze w jej pracy, jak na co dzie√Ī pomaga ludziom, jak¬Ī by¬≥a uczennic¬Ī i jakie by¬≥y jej marzenia, kiedy by¬≥a dzieckiem. Wiemy te¬Ņ, ¬Ņe od najm¬≥odszych lat jest pisark¬Ī i prowadzi bloga, tylko w formie troch√™ ju¬Ņ zapomnianej i niedocenianej, a mianowicie w formie pami√™tnika.

 

Spotkanie zaliczamy do bardzo ciekawych. Mi¬≥o wiedzie√¶, ¬Ņe jest w Warszawie kto¬∂, kto nas zna, pami√™ta o nas i stara si√™ jak najlepiej dba√¶ o nasze – obywateli – interesy.


¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† Dn. 24.04.2017r. nast¬Īpi¬≥o rozstrzygni√™cie konkursu „Sport in meinem Leben” zorganizowanego przez II LO w Radomsku. Prezentacja multimedialna wykonana przez ucznia naszego gimnazjum Micheasza Wilkusa pod opiek¬Ī nauczycielki j√™zyka niemieckiego Ewy Nowickiej zosta¬≥a doceniona przez komisj√™. Gimnazjalista zaj¬Ī¬≥ III miejsce. Gratulujemy!


Projekt edukacyjny w naszej szkole. 25 kwietnia uczniowie klas II prezentowali projekt edykacyjny.
Temetem tegorocznego projektu by¬≥ "Staro¬Ņytna Grecja".¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† W kwietniu w naszym gimnazjum przeprowadzono zbi√≥rk√™ zabawek i ksi¬Ī¬Ņek dla dzieci. Dn. 12.04.2017r. „dary” zosta¬≥y przekazane na potrzeby oddzia¬≥u dzieci√™cego Szpitala Powiatowego w Ostrzeszowie. Mamy nadziej√™, ¬Ņe dzia¬≥ania gimnazjalist√≥w wnios¬Ī odrobin√™ rado¬∂ci w ¬Ņycie najm¬≥odszych pacjent√≥w przebywaj¬Īcych w ostrzeszowskiej plac√≥wce. Organizatorem akcji by¬≥a nauczycielka j√™zyka niemieckiego Ewa Nowicka. Wszystkim ofiarodawcom dzi√™kujemy!W dniach 19 - 21 w naszej szkole odbywa¬≥ si√™ egzamin gimnazjalny. Uczniowie klas trzecich zmagali si√™ z zadaniami w cz√™¬∂ci humanistycznej, mataematyczno - przyrodniczej i j√™zykowej. Nasi jak wypadli nasi gimnazjali¬∂ci oka¬Ņe si√™ za kilka tygodni.


15 marca 2017 r. w Ko¬ľminie odby¬≥y si√™ Mistrzostwa Szkolnego Zwi¬Īzku Sportowego – w Pi¬≥ce R√™cznej Dziewcz¬Īt – Gimnazjada 2017 o zasi√™gu rejonowym. Nasze dziewcz√™ta kt√≥re dwa¬† tygodnie wcze¬∂niej zosta¬≥y mistrzyniami powiatu ostrzeszowskiego walczy¬≥y o wej¬∂cie do zawod√≥w wojew√≥dzkich.

W zawodach uczestniczy¬≥y nast√™puj¬Īce gimnazja kt√≥re wygra¬≥y zawody o zasi√™gu powiatowym: Gimnazjum z K√™pna, Gimnazjum z Ko¬ľmina, Gimnazjum z Rozdra¬Ņewa, Gimnazjum z Kalisza, Gimnazjum z Opat√≥wka, Gimnazjum z Czermina i Gimnazjum z Odolanowa. Zespo¬≥y podzielone zosta¬≥y na dwie grupy po 4 gimnazja i mecze rozgrywane by¬≥y w grupach. Czas gry wynosi¬≥ 2 razy po siedem minut. Pierwszy zespo¬≥y z danych grup awansowa¬≥y do fina¬≥u zawod√≥w.

Wyniki poszczeg√≥lnych spotka√Ī naszego gimnazjum:

Gimnazjum Kraszewice РGimnazjum Odolanów 3:2

Gimnazjum Kraszewice – Gimnazjum Ko¬ľmin 3:12

Gimnazjum Kraszewice – Gimnazjum Kalisz 4:4

¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† Niestety zaj√™li¬∂my 3 miejsce w naszej grupie i zostali¬∂my sklasyfikowani na miejscu 5 w turnieju. Szkoda ostatniego meczu w grupie z Kaliszem w kt√≥rym to na minut√™ przed ko√Īcem prowadzili¬∂my jednym golem i posiadali¬∂my pi¬≥k√™ i niestety stracili¬∂my gola. W zawodach wzi√™¬≥y udzia¬≥ nast√™puj¬Īce dziewczyny: Dominika Jeziorna, Julia Piekielna, Ola Gierosz, Julia Wi√™c¬≥aw, Klaudia Zi√™tek, Oliwia Kowalczyk, Julita Adamska, Sonia Bednarz, Weronika Kubasik, ¬Įaneta Konieczna, Magda Jangas, Natalia Krawczyk. Opiekunem na zawodach by¬≥ p. Damian Ga¬≥ka.


Co nowego w 6 Dru¬Ņynie Harcerskiej w Kraszewicach?

Jak wszyscy wiemy, Dzie√Ī My¬∂li Braterskiej to dla harcerzy ¬∂wi√™to nadzwyczajne. W tym roku organizacj¬Ī zaj√™¬≥a si√™ dru¬Ņyna z Sieroszewic. Wydarzenie rozpocz√™¬≥a msza ¬∂wi√™ta w Latowickim ko¬∂ciele. 24. lutego br. pi√™tna¬∂cioro harcerzy z 6DH wraz z druhnami i druhami z hufca spotka¬≥o si√™ w sieroszewickiej sali gimnastycznej. Wr√™czyli¬∂my sobie wzajemnie pami¬Ītkowe kartki, przedstawili¬∂my nasz¬Ī dru¬Ņyn√™, ¬∂piewali¬∂my piosenki, po czym druh komendant wyg¬≥osi¬≥ poruszaj¬Īc¬Ī gaw√™d√™. M√≥wi¬≥ o istocie harcerstwa i wadze DMB. Po¬† ¬∂wiecowisku nadszed¬≥ czas na pl¬Īsy! Integracyjnym zabawom nie by¬≥o ko√Īca - szaleli¬∂my do p√≥¬ľnej nocy. Niestety, ranek przyszed¬≥ bardzo szybko. Kolejny dzie√Ī przywitali¬∂my "belgijk¬Ī". Po ¬∂niadaniu wyruszyli¬∂my z map¬Ī w r√™ku w stron√™ Rogaszyc. Tam rozwi¬Īzywali¬∂my zagadki zwi¬Īzane z histori¬Ī miejscowo¬∂ci. Co jest atrybutem ¬∂w. J√≥zefa? Kto jest patronem parafii? Jak nazywa¬≥ si√™ proboszcz? Nasi harcerze doskonale poradzili sobie z zadaniami i znale¬ľli odpowiedzi na wszystkie pytania. W nagrod√™ otrzymali¬∂my piecz¬Ītki na naszych mapkach, z kt√≥rymi mo¬Ņemy wybra√¶ si√™ na kolejne gry terenowe w Kaliszu i Go¬≥uchowie. Powr√≥cili¬∂my do "startu", zjedli¬∂my obiad i spakowali¬∂my si√™. Wkr√≥tce nast¬Īpi¬≥ apel ko√Īcz¬Īcy biwak, czas na podzi√™kowania oraz b¬≥ogos¬≥awie√Īstwo tutejszego ksi√™dza. DMB up¬≥yn√™¬≥o w niesamowitym tempie i ¬∂wietnej atmosferze. Ju¬Ņ nie mo¬Ņemy doczeka√¶ si√™ kolejnego spotkania!

3. marca br. na dru¬Ņynowej zbi√≥rce, harcerze z 6DH otrzymali nie lada wyzwanie! Zast√™powi oraz przyboczna przygotowali dla nas gr√™ miejsk¬Ī na terenie Kraszewic.
Podzieleni na grupy wyruszyli¬∂my w punkty zaznaczone na mapie. W¬∂r√≥d nich by¬≥ cmentarz, na kt√≥rym musieli¬∂my przedstawi√¶ si√™ patroluj¬Īcym harcerzom, u¬Ņywaj¬Īc j√™zyka migowego. Nieopodal banku, na przystanku i w parku odnale¬ľli¬∂my pytania dotycz¬Īce naszego hufca i historii harcerstwa. Na stadionie rozszyfrowali¬∂my has¬≥a zapisane alfabetem Morse'a, a zadanie przy supermarkecie wymaga¬≥o od nas niema¬≥ego sprytu. O 19:45 stawili¬∂my si√™ w gimnazjum, aby podsumowa√¶ patrol. Bardzo przyjemnie sp√™dzili¬∂my czas integruj¬Īc si√™ i rozwi¬Īzuj¬Īc zagadki. Z niecierpliwo¬∂ci¬Ī wyczekujemy kolejnej zbi√≥rki. Ciekawe, czym tym razem zaskoczy nas rada dru¬Ņyny...

dh Aleksandra GieroszList rzecznika Praw Dziecka na temat cyberprzemocy i gier komputerowych

List Ministerstwa Edukacji Narodowej

na temat bezpiecze√Īstwa w internecie i gier komputerowych

 


"Enjoy your meal"*

Jak poprosi√¶ o kart√™, zam√≥wi√¶ jedzenie czy prosi√¶ o rachunek w restauracji podczas wakacji zagranicznych? Tego uczyli si√™ pierwszoklasi¬∂ci podczas lekcji j√™zyka angielskiego. Zgodnie z zasad¬Ī "poka¬Ņ mi a zapami√™tam; pozw√≥l mi zrobi√¶, a zrozumiem" mogli si√™ wcieli√¶ w rol√™ kelner√≥w i klient√≥w restauracji podczas lekcji projektowej. Z przygotowanego wcze¬∂niej menu wybierali potrawy, kt√≥rych mogli naprawd√™ skosztowa√¶. Sa¬≥atki owocowe, szasz¬≥yki, sushi, galaretki - to tylko niekt√≥re pozycje z bogatego menu, kt√≥rego nie powstydzi¬≥aby si√™ Magda Gessler. By¬≥o delicious*.¬†

Sabina Cichosz

*Smacznego!

* pyszne


Co nowego w 6 Dru¬Ņynie Harcerskiej w Kraszewicach?

Jak wszyscy wiemy, Dzie√Ī My¬∂li Braterskiej to dla harcerzy ¬∂wi√™to nadzwyczajne. W tym roku organizacj¬Ī zaj√™¬≥a si√™ dru¬Ņyna z Sieroszewic. Wydarzenie rozpocz√™¬≥a msza ¬∂wi√™ta
w Latowickim ko¬∂ciele. 24. lutego br. pi√™tna¬∂cioro harcerzy z 6DH wraz z druhnami i druhami z hufca spotka¬≥o si√™ w sieroszewickiej sali gimnastycznej. Wr√™czyli¬∂my sobie wzajemnie pami¬Ītkowe kartki, przedstawili¬∂my nasz¬Ī dru¬Ņyn√™, ¬∂piewali¬∂my piosenki, po czym druh komendant wyg¬≥osi¬≥ poruszaj¬Īc¬Ī gaw√™d√™. M√≥wi¬≥ o istocie harcerstwa i wadze DMB. Po¬† ¬∂wiecowisku nadszed¬≥ czas na pl¬Īsy! Integracyjnym zabawom nie by¬≥o ko√Īca - szaleli¬∂my do p√≥¬ľnej nocy. Niestety, ranek przyszed¬≥ bardzo szybko. Kolejny dzie√Ī przywitali¬∂my "belgijk¬Ī". Po ¬∂niadaniu wyruszyli¬∂my z map¬Ī w r√™ku w stron√™ Rogaszyc. Tam rozwi¬Īzywali¬∂my zagadki zwi¬Īzane z histori¬Ī miejscowo¬∂ci. Co jest atrybutem ¬∂w. J√≥zefa? Kto jest patronem parafii? Jak nazywa¬≥ si√™ proboszcz? Nasi harcerze doskonale poradzili sobie z zadaniami i znale¬ľli odpowiedzi na wszystkie pytania. W nagrod√™ otrzymali¬∂my piecz¬Ītki na naszych mapkach, z kt√≥rymi mo¬Ņemy wybra√¶ si√™ na kolejne gry terenowe
w Kaliszu i Go¬≥uchowie. Powr√≥cili¬∂my do "startu", zjedli¬∂my obiad i spakowali¬∂my si√™. Wkr√≥tce nast¬Īpi¬≥ apel ko√Īcz¬Īcy biwak, czas na podzi√™kowania oraz b¬≥ogos¬≥awie√Īstwo tutejszego ksi√™dza. DMB up¬≥yn√™¬≥o w niesamowitym tempie i ¬∂wietnej atmosferze. Ju¬Ņ nie mo¬Ņemy doczeka√¶ si√™ kolejnego spotkania!

3. marca br. na dru¬Ņynowej zbi√≥rce, harcerze z 6DH otrzymali nie lada wyzwanie! Zast√™powi oraz przyboczna przygotowali dla nas gr√™ miejsk¬Ī na terenie Kraszewic.
Podzieleni na grupy wyruszyli¬∂my w punkty zaznaczone na mapie. W¬∂r√≥d nich by¬≥ cmentarz, na kt√≥rym musieli¬∂my przedstawi√¶ si√™ patroluj¬Īcym harcerzom, u¬Ņywaj¬Īc j√™zyka migowego. Nieopodal banku, na przystanku i w parku odnale¬ľli¬∂my pytania dotycz¬Īce naszego hufca i historii harcerstwa. Na stadionie rozszyfrowali¬∂my has¬≥a zapisane alfabetem Morse'a, a zadanie przy supermarkecie wymaga¬≥o od nas niema¬≥ego sprytu. O 19:45 stawili¬∂my si√™ w gimnazjum, aby podsumowa√¶ patrol. Bardzo przyjemnie sp√™dzili¬∂my czas integruj¬Īc si√™
i rozwi¬Īzuj¬Īc zagadki. Z niecierpliwo¬∂ci¬Ī wyczekujemy kolejnej zbi√≥rki. Ciekawe, czym tym razem zaskoczy nas rada dru¬Ņyny...¬†

dh Aleksandra Gierosz 


Mi¬≥o¬∂√¶ w¬†poezji, piosence i¬†ta√Īcu- wieczornica w¬†Gimnazjum im. Polskich Olimpijczyk√≥w w¬†Kraszewicach

¬†¬†¬†¬† Serce jako symbol mi¬≥o¬∂ci by¬≥o¬† motywem gminnej wieczornicy urz¬Īdzonej przez gimnazjalist√≥w w¬†Kraszewicach w¬†pi¬Ītek 24 lutego 2017 r. Scenariusz uroczysto¬∂ci¬†¬† przygotowa¬≥a¬† polonistka Maria Cio¬≥ek. To, ¬Ņe sportowa na wskro¬∂ hala zamieni¬≥a si√™ w¬†przytulny salon, by¬≥o dzie¬≥em pani El¬Ņbiety Stempin. Dzi√™ki kolorystyce, blaskowi ¬∂wiec, draperiom, bukietom r√≥¬Ņ i¬†has¬≥u Bo na c√≥¬Ņ ¬Ņycie bez mi¬≥o¬∂ci… widzowie - g¬≥√≥wnie rodzice, nauczyciele i¬†m¬≥odzi wykonawcy - poczuli nastr√≥j chwili.

¬†¬†¬†¬† Program zosta¬≥ pomy¬∂lany tak, by przybli¬Ņy√¶ warto¬∂√¶ i¬†znaczenie mi¬≥o¬∂ci w¬†¬Ņyciu ka¬Ņdego cz¬≥owieka - niezale¬Ņnie od epoki, w¬†kt√≥rej przysz¬≥o mu ¬Ņy√¶. M¬≥odzi kraszewiczanie w¬†liczbie pi√™√¶dziesi√™ciu ¬†poradzili sobie z¬†tym doskonale, budz¬Īc uznanie publiczno¬∂ci umiej√™tno¬∂ciami recytatorskimi, tanecznymi, muzycznymi i¬†wokalnymi.

¬†¬†¬†¬† Narracja Oli Gierosz- „(…)¬∂wiat bez mi¬≥o¬∂ci by¬≥by pozbawiony warto¬∂ci moralnych, pi√™kna, poryw√≥w serca- poprzedzi¬≥a melodeklamacj√™ Hymnu o¬†mi¬≥o¬∂ci ¬∂w. Paw¬≥a. Nie pomini√™to r√≥wnie¬Ņ klasyk√≥w - Mickiewicza, Le¬∂miana,Ga¬≥czy√Īskiego, Tuwima i¬†wielu innych, dla kt√≥rych mi¬≥o¬∂√¶ by¬≥a inspiracj¬Ī do tworzenia.

¬†¬†¬†¬† W¬†porywie serc r√≥wnie¬Ņ ¬∂piewano, ta√Īczono i¬†grano. Beata Dzi√™cielska czu¬≥a Mi√™t√™, Sebastian Ciomek pyta¬≥, Kto na ¬≥awce wyci¬Ī¬≥ serce i¬†wyzna¬≥, ¬Ņe kocha si√™ w¬†Ewie, a wcale nie uczniowski duet (Anna Gatkowska- anglistka i¬†Maciej Zadka- muzyk) namalowali przyj√™ty z¬†wielkim aplauzem¬† Jej portret - ongi¬∂ przeb√≥j Bogus¬≥awa Meca. Warto tak¬Ņe zauwa¬Ņy√¶ gitar√™ w¬†r√™kach¬† Huberta Ku¬∂wika.

¬†¬†¬†¬† Talentem b¬≥ysn√™¬≥y r√≥wnie¬Ņ duety taneczne. M¬≥oda para¬† w¬†¬∂lubnych strojach (Martyna Zadka i¬† Marcel Dudkiewicz) ta√Īczy¬≥a przy wyrazistym akompaniamencie wokalnym Dominiki Jeziornej (Wind¬Ī do nieba ¬†zespo¬≥u¬† Dwa Plus Jeden), za¬∂ walc w¬†wykonaniu marionetek - Oliwii Tomali i¬†Kacpra Zmy¬∂lonego przekona¬≥, ¬Ņe pantomima mo¬Ņe by√¶ tak¬Ņe wyrazem uczu√¶ - nawet w¬†sercach lalek. O¬†nie¬≥atwym uczuciu z¬†disnejowskiej ba¬∂ni Pi√™kna i¬†bestia opowiedzia¬≥a w¬†solowym ta√Īcu Zuzanna ¬†Chowa√Īska.

¬†¬†¬†¬†¬†¬† Kontrapunktem dla nastrojowych ta√Īc√≥w uczni√≥w szko¬≥y podstawowej by¬≥a ¬Ņywio¬≥owa belgijka - nawi¬Īzuj¬Īcy do tradycji celtyckiej uk¬≥ad ¬≥¬Īcz¬Īcy tancerzy r√≥¬Ņnej p¬≥ci, wzrostu i¬†temperamentu, o¬†co przede wszystkim w¬†tej choreografii chodzi. Rock n’ rollem za¬∂ popisywali si√™ Ola Gierosz i¬†Marcel Dudkiewicz, ¬≥¬Īcz¬Īc go z¬†elementami twista.

¬†¬†¬†¬† Na zako√Īczenie solowa piosenka wykonana przez Dominik√™ Jeziorn¬Ī (Przeta√Īczy√¶ z¬†tob¬Ī chc√™ ca¬≥¬Ī noc ¬†Anny Jantar) sta¬≥a si√™ zaproszeniem do wsp√≥lnego ta√Īca go¬∂ci i¬†wykonawc√≥w. I¬†nie by¬≥o, m√≥wi¬Īc j√™zykiem m¬≥odzie¬Ņy - zmi¬≥uj si√™. Na parkiet ruszyli m. in.- dyrektorzy szk√≥¬≥ - Maria Sobieraj i¬†Robert Dziwi√Īski, przewodnicz¬Īcy Rady Gminy Artur Chowa√Īski, pa√Īstwo Maria i¬†Waldemar Cio¬≥kowie. Mniej rozta√Īczona publiczno¬∂√¶ mog¬≥a natomiast popisa√¶ si√™ znajomo¬∂ci¬Ī piosenek biesiadnych¬† z¬†sercem w¬†temacie, kt√≥rych teksty wr√™czyli gimnazjali¬∂ci. Zbiorowemu ¬∂piewowi akompaniowali akordeoni¬∂ci - Andrzej Jany i¬†Maciej Zadka.

     Atmosferê podgrza³y jeszcze kawa, herbata  i pyszne domowe ciasta upieczone przez rodziców gimnazjalistów, a serwowane w blasku ¶wiec.

¬†¬†¬† I¬†tak oto biesiada serc dobieg¬≥a ko√Īca. Dyrektor gimnazjum Maria Sobieraj z¬†serca (a jak¬Ņe!) pi√™knie dzi√™kowa¬≥a pomys¬≥odawczyni i¬†organizatorce, wykonawcom, autorce dekoracji oraz rodzicom, na¬† kt√≥rych wsparcie mog¬Ī zawsze liczy√¶ i¬†dzieci, i¬†szko¬≥a.


Ferie, ferie… i po feriach.

 

Kto powiedzia¬≥, ¬Ņe ferie s¬Ī nudne?

 

Gimnazjali¬∂ci  z Kraszewic sp√™dzili tegoroczn¬Ī zimow¬Ī przerw√™ aktywnie.¬† Alternatyw¬Ī dla komputera i domowych kapci by¬≥y wycieczki i zaj√™cia sportowo – artystyczne.

 

Mi¬≥o¬∂nicy lekkoatletyki mogli doskonali√¶ swe umiej√™tno¬∂ci pod okiem pana Dawida Sobieraja a zwolennicy pi¬≥ki koszykowej wyciskali si√≥dme poty wraz z nauczycielem Jackiem Pucha¬≥¬Ī. Ponadto sportowcy mieli szans√™ wzi¬Ī√¶ udzia¬≥ w obozie w Szklarskiej Por√™bie, gdzie √¶wiczyli wszystkie partie mi√™¬∂ni, nawet te, o kt√≥rych istnieniu nie mieli poj√™cia. Ob√≥z prowadzi¬≥ pan Dawid Sobieraj. Zaj√™cia sportowe w ramach projektu Szkolny Klub Sportowy prowadzili panowie Damian Ga¬≥ka i Jacek Pucha¬≥a.

 

Dla uczni√≥w nieskorych do wyczyn√≥w lekkoatletycznych i koszykarskich przygotowali¬∂my wyjazd do Jump Parku w Ostrowie Wielkopolskim. Dzi√™ki temu podskoki, przewrotki i salta nasi uczniowie maj¬Ī wy√¶wiczone do perfekcji.

To dla cia¬≥a, a co dla ducha? Ogromn¬Ī popularno¬∂ci¬Ī cieszy¬≥y si√™ warsztaty makija¬Ņu. Ka¬Ņda z nas przecie¬Ņ pragnie by√¶ najpi√™kniejsza.¬† Jak ukry√¶ mankamenty urody, a wyeksponowa√¶ atuty uczy¬≥a p¬≥e√¶ pi√™kn¬Ī pani Marta Chowa√Īska.

 

¬¶piewa√¶ ka¬Ņdy mo¬Ņe, twierdzi nauczyciel muzyki pan Maciej Zadka. Dlatego dla tych z zaci√™ciem wokalnym prowadzi¬≥ zaj√™cia w pierwszym tygodniu ferii. Od tego czasu arie s¬≥ycha√¶ codziennie na szkolnym korytarzu.¬†

 

Przeja¬Ņd¬Ņki autokarowe zafundowa¬≥ nam w tym roku Urz¬Īd Gminy – dzi√™kujemy!

 


Elementarz dobrych manier

„Uprzejmo¬∂ci,  konwenanse, masz nauczy√¶ si√™ dzi¬∂ szans√™: o czym warto jest pami√™ta√¶, tak na co dzie√Ī i od ¬∂wi√™ta. Z etykiet¬Ī dobry humor wkr√≥tce stan¬Ī si√™ tw¬Ī dum¬Ī!”

Od maja do listopada 2016 r. 20 uczni√≥w Gimnazjum im. Polskich Olimpijczyk√≥w w Kraszewicach wzi√™¬≥o udzia¬≥ w projekcie wsp√≥¬≥finansowanym z funduszy pozyskanych z Fundacji Bank Dzieci√™cych U¬∂miech√≥w Banku Zachodniego BZ WBK S.A. Projekt nosi¬≥ tytu¬≥ ,,Obycie u¬≥atwia start w doros¬≥e ¬Ņycie”.

Projekt ten mia¬≥ na celu nauczy√¶ nas, jak zachowywa√¶ si√™ odpowiednio w r√≥¬Ņnych miejscach publicznych np. w teatrze, w restauracji. W ramach projektu prowadzone by¬≥y r√≥¬Ņnorodne zaj√™cia. Jednym z nich by¬≥y zaj√™cia warsztatowe z profesjonalnym trenerem, kt√≥re mia¬≥y na celu nauczy√¶ nas samoakceptacji. Odbywa¬≥y si√™ r√≥wnie¬Ņ zaj√™cia w szkole, podczas kt√≥rych opracowali¬∂my zasady kulturalnego zachowania, r√≥wnie¬Ņ¬† w j√™zyku angielskim. ¬†Zaj√™cia warsztatowe w oddzia¬≥ach w Jeleniach pokaza¬≥y nam, jak istotna jest integracja z dzie√¶mi niepe¬≥nosprawnymi i ile rado¬∂ci mo¬Ņe da√¶ nam wszystkim wsp√≥lna praca i zabawa.

 


Klasyfikacja za I okres

¦rednia szko³y - 3,4


¦rednia klas

1. IIb - 3,64

2. I - 3,58

3. IIIa - 3,47

4. IIIb - 3,18

5. IIa - 3,16

Liczba ocen:

celuj¬Īcy - 113

bardzo dobry - 214

dobry - 402

dostateczny - 441

dopuszczaj¬Īcy - 431

niedostateczny - 28


Oceny z zachowania

wzorowe - 9

bardzo dobre - 32

dobre - 41

poprawne - 26


nieodpowiednie -3

naganne - 1


Uczniowie najlepsi:

 L.p.

 Nazwisko i imiê

 Klasa

 ¦rednia

 Zachowanie

1

 Migasiewicz Wiktoria

 I

 4,93

 wzorowe

 2

 Wysota Natalia

 I

 4,8

 wzorowe

 3

 Bia³as Julia

 IIIa

 4,78

 wzorowe

 4

 Dziêcielska Beata

 IIb

 4,67

 wzorowe

 5

 Cegie³ka Mi³osz

 IIa

 4,6

 b. dobre

 6

¬†Krzywa¬ľnia Kacper

 IIb

 4,6

 b. dobre

 7

 Krawczyk Patrycja

 IIa

 4,53

 wzorowe

 8

 Zadka Kinga

 IIb

 4,53

 wzorowe

 9

 Kowalczyk Oliwia

 I

 4,5

 wzorowe

 

 Wystawy w gimnazjum w I okresie roku 2016/2017

wrzesie√Ī – listopad

Wystawa po¶wiêcona Henrykowi Sienkiewiczowi

Wystawa starych ksi¬Ī¬Ņek

Wystawa prac plastycznych (zmieniana na bie¬Ņ¬Īco)

Wystawa plastyczna na ilustracj√™ ksi¬Ī¬Ņki

Wystawa pt. „Szko¬≥a dawniej dzi¬∂ i za sto lat”

Wystawa z okazji ¦wiêta Niepodleg³o¶ci

Ca³oroczna wystawa pucharów i dyplomów zdobytych przez uczniów

Prezentacja pami¬Ītek olimpijskich w Izbie pami√™ci Olimpijskiej (ca¬≥y rok)

Galeria gwiazd Рprezentacja ca³oroczna

Ca³oroczna prezentacja narzêdzi regionalnych Рsala nr 13

Systematyczna wystawa plakatów w Sali nr 14 na temat szkodliwo¶ci palenia tytoniu

Wystawa portretów pisarzy polskich i ¶wiatowych Рbiblioteka (ca³y rok).


 

         W dniu 10 listopada ulicami Kraszewic rozegrany zosta³ XIII Powiatowy Sztafetowy Bieg Niepodleg³o¶ciowy z udzia³em 14 szkó³. Biegacze rywalizowali w kategorii szkó³ podstawowych, gimnazjów i szkó³  ponadgimnazjalnych.

 

Klasyfikacja ko√Īcowa:

 

Szko³y podstawowe:

1. Kraszewice

2. Mikstat

3. M¬Īkoszyce

4. Czajków

5. Sobiesêki

Gimnazja:

1. Mikstat

2. Kobyla Góra I

3. Kraszewice I

4. Kraszewice II

5. Kobyla Góra II

6. Czajków

Szko³y ponadgimnazjalne:

1. ZS nr I

2. ZS nr 1 II

3. ZS nr 1 III

 

W klasyfikacji indywidualnej w kategorii szkó³ gimnazjalnych II miejsce zajê³a uczennica
z Kraszewic Weronika Kubasik. Bieg zorganizowany zosta³ przez nauczycieli wychowania fizycznego.

 


Mikstacka „Pyrka”

Druhny i druhowie 6 DH im. Stefana Czarnieckiego przy Gimnazjum ¬†z Kraszewic zostali zaproszeni przez harcerzy 1 Szczepu Ziemi Mikstackiej im. Powsta√Īc√≥w Wielkopolskich do udzia¬≥u w rajdzie „Pyrka 2016”.

Mimo niezbyt sprzyjaj¬Īcej aury sp√™dzili¬∂my czas niezwykle przyjemnie. Pierwszy dzie√Ī zako√Īczyli¬∂my ¬∂wiecowiskiem, po kt√≥rym odby¬≥y si√™ pl¬Īsy i inne ciekawe zabawy. Nie oby¬≥o si√™ bez nocnego alarmu, podczas kt√≥rego uczyli¬∂my si√™ m. in. okre¬∂lania kierunk√≥w ¬∂wiata czytaj¬Īc z po¬≥o¬Ņenia gwiazd.¬†

Nast√™pnego dnia odby¬≥a si√™ gra terenowa z wieloma interesuj¬Īcymi zadaniami do wykonania.¬† Przyda¬≥a si√™ znajomo¬∂√¶ w√™z¬≥√≥w, umiej√™tno¬∂√¶ kamuflowania si√™ w terenie, znajomo¬∂√¶ udzielania pierwszej pomocy.¬† Mieli¬∂my r√≥wnie¬Ņ okazj√™ nawi¬Īza√¶ wiele nowych znajomo¬∂ci i zacie¬∂ni√¶ przyja¬ľ√Ī
z przedstawicielami braci harcerskiej z innych dru¬Ņyn.

Pierwsze nocowanie w terenie w tym roku harcerskim uznajemy za bardzo udane. Dziêkujemy druhom i druhnom z Mikstatu za zaproszenie.

dh Sabina Cichosz

 


19 pa¬ľdziernika 2016r. w Gimnazjum im. Polskich Olimpijczyk√≥w w Kraszewicach zgodnie z tradycj¬Ī odby¬≥y si√™ otrz√™siny klas pierwszych. Uroczysto¬∂√¶ ta ma na celu bli¬Ņsze poznanie naszych pierwszak√≥w i¬† przyj√™cie ich w szeregi gimnazjalist√≥w.

¬†Zacz√™li¬∂my od rana. Ju¬Ņ w wej¬∂ciu do szko¬≥y na „kotki” przebrane na wz√≥r postaci Shreka i baletnic, czeka¬≥ tajemniczy nap√≥j, a korytarz ozdobiony balonami i plakatami wprowadzi¬≥ ich w weso¬≥y nastr√≥j. Gdy wszyscy zebrali¬∂my si√™ na sali gimnastycznej, uczniowie klas drugich przyst¬Īpili do „kocenia”. Na ka¬Ņdego pierwszaka czeka¬≥o zadanie. W¬∂r√≥d nich znalaz¬≥y si√™: taniec¬† hula, picie mleka bez u¬Ņycia r¬Īk
i ubijanie piany z bia³ek.  Na koniec  wszyscy wybrali¶my siê na paradê po naszej miejscowo¶ci . Nasi nowi uczniowie ze szko³y wyszli  zmêczeni, ale szczê¶liwi.

Po po¬≥udniu spotkali¬∂my si√™ ponownie, tym razem z rodzicami, przedstawicielami¬† w¬≥adz, przyjaci√≥¬≥mi szko¬≥y i rodzicami. Cz√™¬∂√¶ oficjaln¬Ī rozpocz√™¬≥o wyst¬Īpienie klasy pierwszej. ¬†Udowodnili nam, ¬Ņe potrafi¬Ī wykaza√¶ si√™ kreatywno¬∂ci¬Ī i dobr¬Ī gr¬Ī aktorsk¬Ī.¬† Po przedstawieniu g¬≥os zabrali drugoklasi¬∂ci, kt√≥rzy zn√≥w poddali „koty” pr√≥bie. Tym razem sprawdzili ich wiedz√™ o szkole oraz utalentowanie wokalne. Do wyzwa√Ī zaanga¬Ņowani byli r√≥wnie¬Ņ rodzice. Wst¬Īpienie „¬∂wie¬Ņak√≥w” przypiecz√™towa¬≥o uroczyste ¬∂lubowanie. Aby podsumowa√¶ dzisiejszy dzie√Ī wszyscy udali si√™ na pocz√™stunek. Otrz√™siny zako√Īczy¬≥a udana dyskoteka.

Galeria zdjêæ