Rok szkolny 2014/2015
Dodane przez Admin dnia Sierpnia 31 2014 05:21:43

26.06. Zakoñczenie roku szkolnego 2014/2015

W dniu dzisiejszym po¿egnali¶my absolwentów. Zaczynaj± siê upragnione wakacje.

¦rednia szko³y - 3,6

¦rednia klas:

Ia - 3,77

Ib - 3,49

IIa - 3,52

IIb - 3,4

IIIa - 3,87

IIIb - 3,52


Liczba ocen:

celuj±cych - 69 (3,2%)

bardzo dobrych - 470 (21,68%)

dobrych - 547 (25,23%)

dostatecznych - 642 (29,61%)

dopuszczaj±cych - 433 (19,97%)

niedostatecznych - 7 (1,5%)

Oceny z zachowania:25.06.2015 Po¿egnanie absolwentów. Na uroczysto¶ci pokazany zosta³ film o osi±gniêciach sportowych. Rozdano nagrody za osi±gniêcia w nauce, sporcie i konkursach przedmiotowych. Najlepszych uczniów uhonorowano wpisem do z³otej ksiêgi. S± to:

Marta Warszawska

Karolina Za³êcka

Aleksandra Bednarek

Natalia Koliñska

Serdecznie gratulujemy i ¿yczymy sukcesów :-)


Julia Idzikowska i Maria Cio³ek w Polskim Komitecie Olimpijskim

artyku³


SPOTKANIA Z M£ODZIE¯¡ W KRASZEWICKIM
 GIMNAZJUM

Co roku w Gimnazjum im Polskich Olimpijczyków w Kraszewicach odbywaj± siê spotkania z ciekawymi lud¼mi. Tym razem z inicjatywy p .Wandy Noweta – nauczycielki historii i wos-u w nasze mury zostali zaproszeni p. Mariusz Ciechanowski i p. Pawe³ Koprowski.

 W dniu 11 czerwca br. go¶ci³ u nas p. Pawe³ Koprowski - wójt gminy Kraszewice. Przedstawi³ uczniom dotychczasowe dzia³ania gminy po jego wyborze na stanowisko wójta, czyli od grudnia 2014 do czerwca br., a tak¿e plany na przysz³o¶æ. Nawi±za³ do najbardziej priorytetowych zadañ, które czekaj± na realizacjê w najbli¿szych latach.
W koñcowym wyst±pieniu - jak zawsze – m³odzie¿ mog³a zadawaæ pytania dotycz±ce swojego lokalnego ¶rodowiska. Pan wójt zwróci³ siê do m³odzie¿y z apelem, aby przekazywa³a swoje sugestie na temat zagospodarowania terenów gminy, organizowania imprez dla spo³eczno¶ci lokalnej; a przede wszystkim sygnalizowa³a potrzeby m³odzie¿y. Spotkanie zakoñczy³o siê zaproszeniem za rok.

 Pan Mariusz Ciechanowski jest starszym chor±¿ym – weteranem wojsk lotniczych. Walczy³ w Afganistanie i Syrii. Swoje prze¿ycia z tamtego okresu opowiedzia³ w sposób bardzo interesuj±cy i absorbuj±cy m³odzie¿, poniewa¿ zachêca³ do udzia³u zarówno
w dyskusji jak i pokazie. Swoje wyst±pienie wzbogaci³ pokazem filmu i ró¿nego rodzaju  akcesoriami tamtej kultury. Spotkanie odby³o siê 15 maja br. i cieszy³o siê du¿ym zainteresowaniem m³odzie¿y.


 


07 czerwca nFestyna kraszewickim stadionie odby³ siê "Dzieñ Dziecka". Na festynie nie brakowa³o wielu konkursów i innych atrakcji. Uczniowie dostali lody, sok i kie³baskê. Odby³a siê równie¿ loteria fantowa. Nagrodami g³ównymi by³y tablety, bony towarowe. Dla m³odszych uczniów by³ dmuchany zamek oraz "lataj±ce rowery". Ponadto wszyscy uczniowie mieli mo¿liwo¶æ wziêcia udzia³u w konkursach i konkurencjach sportowych takich jak: przeci±ganie liny, skok w dal, strzelanie z wiatrówki i z ³uk,u szachy, rzucanie lotkami. Co widaæ na fotografiach w galerii.
Inicjatorem ca³ego przedsiêwziêcia by³ Wójt gminy Kraszewice a nauczyciele i rodzice wszystkich szkó³ i przedszkola w gminie w³±czyli siê czynnie w jego realizacjê.

Galeria
 

Fina³ projektu Comenius „European links through e-t@les” w Vilafranca del Penedes w Hiszpanii

Wnews: b.JPG dniach 26.04.- 30.04.2015 r. trzy uczennice Marta Warszawska, Weronika Warszawska i Julia Idzikowska wraz z opiekunami pani± Anna Gatkowsk±, Mari± Cio³ek i Mari± Kêdzia uczestniczy³y w spotkaniu fina³owym projektu Comenius European links through e -t@les, które odby³o siê w Vilafranca del Penedes w Hiszpanii. Oprócz reprezentantów naszego gimnazjum w spotkaniu uczestniczyli równie¿ nauczyciele i uczniowie z Belgii i Danii.

Program spotkania by³ ¶ci¶le zwi±zany z realizacj± projektu, który dotyczy³ legendarnych bohaterów i legend z nimi zwi±zanych, wa¿nych dla historii krajów partnerskich. W zwi±zku z tym odkrywali¶my ¿yciorysy legendarnych bohaterów i patronów Katalonii i zwyczaje z nimi zwi±zane (zwiedzanie Barcelony ¶ladami ¶w. Jerzego, ozdobienie koszulek symbolem czerwonej ró¿y, pami±tkowe ksi±¿ki z ¿yczeniami uczestników spotkania „The Book of Wishes”,  wykonanie bi¿uterii w barwach Katalonii). Na spotkaniu uczniowie wypracowali produkt koñcowy w postaci wspólnego dla wszystkich uczestników legendarnego  bohatera (legendê, warto¶ci moralne, wizerunek, piosenkê), stronê facebook oraz arkusz ewaluacyjny spotkania i ca³ego projektu w postaci ankiety online.
W programie kulturalno-rozrywkowym znalaz³a siê nauka tañca, budowanie ludzkich wie¿, wspólna kolacja po¿egnalna oraz wycieczki do malowniczych nadmorskich miejscowo¶ci.

  Galeria zdjêæ


"POLSKA BIEGA" w KRASZEWICACH

W minioImages: newsny weekend w ca³ej Polsce odbywa³y siê biegi rozgrywane w ramach ogólnopolskiej akcji Polska Biega. Na biegowej mapie Polski nie mog³o zabrakn±æ miejscowo¶ci z naszego powiatu. Akcja biegowa na naszym terenie rozpoczê³a siê w pi±tek 22.05. 2015

Organizatorami imprezy w Kraszewicach by³o Gimnazjum im. Polskich Olimpijczyków na czele z Pani± Dyrektor Mari± Sobieraj oraz Urz±d Gminy w Kraszewicach, który reprezentowa³ wójt gminy Pan Pawe³ Koprowski, kierownikiem imprezy by³ Pan Dawid Sobieraj. Nad bezpieczeñstwem uczestników czuwali stra¿acy z OSP Kraszewice.

            Organizatorzy postawili sobie dwa cele, pierwszy z nich to bieganie dla przyjemno¶ci a drugi pobicie rekordu uczestników (w 2014 roku 198 uczestników). Oba cele zosta³y zrealizowane, dla przyjemno¶ci biegali m³odzi i nieco starsi, dyrektorzy Kraszewickich Szkó³, Wójt Gminy, ksi±dz, radni a przede wszystkim mieszkañcy Kraszewic i pobliskich miejscowo¶ci. Ostateczna liczba uczestników wynios³a 244 biegaczy!!! Najm³odsz± zawodniczk± zosta³a niespe³na dwu letnia Laura Kruszakin z G³uszyny a najstarszymi zawodniczkami Panie Helena Witecka i Kazimiera Ku¶wik obie z Kraszewic.

Organizatorzy ju¿ teraz zapraszaj± na kolejna edycje, która odbêdzie siê za rok.


18-21 maja grupa uczniów klas III bra³a udzia³ w wycieczce do Krakowa. Zwiedzali¶my równie¿ Wadowice (Muzeum Jana Paw³a II) oraz okolice Ojcowa,Pieskowej Ska³y. W Krakowie byli¶my na Wawelu oraz na rynku.
Galeria

XIV Miêdzygimnazjalny Konkurs Poezji Wojennej


Prawybory prezydenckie w naszej szkole.

Z inicjatywy p. Wandy Nowerta - nauczycielki historii i WOS odby³y siê prawybory prezydenckie.To ju¿ nasze kolejne cykliczne dzia³anie, które organizujemy od 2005 roku dla spo³eczno¶ci gimnazjalnej.

G³ównym celem dzia³añ jest zapoznanie uczniów z procedur± g³osowania, podejmowania decyzji i stosowania jej w praktyce, tak¿e pokazania jak wa¿ny jest udzia³ w samych wyborach i jak wa¿na jest frekwencja.

Komisja wyborcza:
Weronika Warszawska,
Karolina Za³êcka,

Ewa Nowicka,
Jolanta Grabowska,
Martyna Cichosz.

Po przeliczeniu g³osów og³osi³a nastêpuj±ce wyniki:

Andrzej Duda - 33 g³osy,
Pawe³ Kukiz - 26 g³osów,
Janusz Korwin Mikke - 22 g³osy,
Bronis³aw Komorowski - 21 glosów,
P. Tanajno - 10,
M. Ogórek - 7,
A. Jarubas - 3,
J. Palikot - 3,
G. Braun - 1,
J. Wilk - 0,
M. Kowalski - 0.
Ciekawe czy prawdziwe wyniki wyborów pokryj± siê z naszymi.

Images: news

Od 14 do 17 kwietnia odbywa³ siê w naszej

szkole egzamin gimnazjalny dla uczniów klas III.
W egzaminie bra³o udzia³ 42 uczniów. Jest to wa¿ny egzamin i jego wyniki s± wyznacznikiem zdobytej w gimnazjum wiedzy.

zdjêcia 

Images: 2.jpg
24 marca dotar³y do naszej szko³y jab³ka, które pozyskane zosta³y z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Szko³a ma mo¿liwo¶æ pozyskania i rozdysponowania w¶ród uczniów jab³ek objêtych embargiem Federacji Rosyjskiej.
9 kwietnia do naszej szko³y dotar³a druga dostawa owoców. Wszystkim ¿yczymy smacznego.

Miêdzynarodowa wspó³praca z Help4Kids

GimnazjumImages: im. Polskich  Olimpijczyków w Kraszewicach po raz kolejny wychodzi z pomoc± do potrzebuj±cych. Dziêki staraniom pedagoga szkolnego, Mateusza Mosia i przy wsparciu dyrektor szko³y Marii Sobieraj oraz nauczyciela jêzyka niemieckiego, Ewy Nowickiej szko³a nawi±za³a wspó³pracê z fundacj± non-profit HELP4KIDS.

W dniu 22 marca br. Kraszewice odwiedzili przedstawiciele fundacji Rolf i Manuel z Hamburga. Fundacja, która do tej pory wspó³pracuje z szko³ami i placówkami wychowawczymi w Jarocinie, Zakrzewie, Górze czy ¯erkowie bêdzie wspó³pracowa³a tak¿e z Kraszewicami. Podczas pierwszego spotkania zaproszeni go¶cie zwiedzili szko³ê oraz miejscowo¶æ Kraszewice, ale przede wszystkim chcieli zapoznaæ siê z faktycznymi potrzebami i wspólnie zastanowiæ siê jak tym potrzeba sprostaæ.

Jak podczas rozmowy wielokrotnie podkre¶la³ Rolf, dzia³ania na rzecz pomocy w³a¶nie dzieciom wpisuj± siê w politykê jaka przy¶wieca fundacji. Wizyta mia³a podnios³y charakter m. in dziêki obecno¶ci wójta gminy Kraszewice, który w opinii go¶ci jest gwarantem wspó³pracy, która zaowocuje w przysz³o¶ci.

Galeria zdjêæ


18 marca - Mistrzostwa Szko³y w Biegach prze³ajowych. W dniu dzisiejszym na starcie stanêli uczniowie naszej szko³y. Dziewczyny do pokonania mia³y dystans 800 m a ch³opcy 1000 m.
Klasyfikacja przedstawia siê nastêpuj±co:

Klasa I - dziewczyny
I m Krawczyk Natalia
II m Roksana Go³dyn
III m Katarzyna Skrzypek

Klasa I - ch³opcy
I m Bartczak Jakub
II m Mateusz Golanowski
III m Szyd³owski Nikodem

Klasa II - dziewczyny
I m Stempin Julia
II m Natalia Mitu³a
III m Ga³ka Karolina

Klasa II - ch³opcy
I m Kacper Jastrzêbski
II m £ukasz Krupa
III m Bartosz Garncarek

Klasa III - dziewczyny
I m Aleksandra Bednarek
II m Aleksandra Skrzypek
III m Natalia Koliñska

Klasa III - ch³opcy
I m Mariusz Golanowski
II m Kamil Go³dyn
III m Kacper Michalak

Klasyfikacja dru¿ynowa
I m klasa IIa
II m klasa IIIb
III m klasa Ib

Gratulujemy zwyciêzcom

 


Images: news16 marca w naszym Gimnazjum odby³ siê projekt edukacyjny pt. "Subkultury i sekty" dla klas IIa przygotowany przez uczennice tej klasy M. Krawczyk, P. Sibiñsk±, K. Ga³ka, J. Dobosz pod opiek± p. Wandy Noweta - nauczycielki historii i WOS.

Na spotkanie w ramach tego projektu zosta³a zaproszona p. Gra¿yna Biedka – kierowniczka Rodzinnego O¶rodka Diagnostyczno- Konsultacyjnego przy S±dzie Okrêgowym w Kaliszu.

Uczniowie zostali zapoznani z rodzajami i charakterystyk± grup,  ich dzia³alno¶ci±, rozpoznawalno¶ci± w ¶rodowisku, zagro¿eniami jakie niesie wst±pienie np. do sekty. Nastêpnie m³odzie¿ obejrza³a krótk± prezentacjê i charakterystyczne stroje wybranych subkultur np. punki, skini, szalikowcy, hipisi. Spotkanie u¶wiadomi³o m³odzie¿y , ¿e ludzie w ró¿nym przedziale wiekowym mog± „wpa¶æ’ w niebezpieczeñstwa zwi±zane z ró¿nym sektami. Wszyscy uczestnicy s³uchali z zainteresowaniem.Images: kosz10 marca - Powiatowe Mistrzostwa w Pi³ce Koszykowej Ch³opców
w Ostrzeszowie

Dru¿yna naszej szko³y zajê³a I miejsce i awansowa³a do etapu rejonowego. Serdecznie gratulujemy trenerowi i zawodnikom oraz liczymy na dalsze sukcesy.


9 marca - Miêdzynarodowy Dzieñ Kobiet.

Z tej okazji wszystkim paniom i kole¿ankom ¿yczymy:


Zdrowia, szczê¶cia, pomy¶lno¶ci.

W ka¿dej chwili moc rado¶ci,

Niech Wam pachn± kwiaty, drzewa,

Niechaj wszystko "sto lat" ¶piewa.09 lutego - w tym dniu w szkole zakoñczy³a siê akcja "Góra Grosza".

Uda³o nam siê zebraæ 678,84 z³.


Pierwszy semestr dobieg³ koñca. Po pierwszym pó³roczu ¶rednia
i frekwencja klas prezentuje siê nastêpuj±co:

¦rednia klas

III a - 3.49
  I a - 3.42
 II a - 3.36
  I b - 3.35
 II b - 3.32
III b - 3.14

Frekwencja

    I b - 95.4%
  III a - 94.6%
      I a - 93.06%
III b - 93%
 II b - 91%
 II a - 91.07%


WIELKA ORKIESTRA ¦WI¡TECZNEJ
POMOCY W KRASZEWICACH

 

zdjêcia znajdziesz na:
https://www.facebook.com/wospkraszewice


WESO£YCH ¦WI¡T
I SZCZʦLIWEGO NOWEGO ROKU

Niech w nadchodz±cym roku 2015 spe³ni± siê Wasze wszystkie marzenia,
niech spe³ni± siê nawet najbardziej nieosi±galne pomys³y.
Sk³adamy ¿yczenia ¶wi±teczne pe³ne pozytywnych emocji i mamy nadziejê, ¿e spêdzicie te cudowne dni wraz z ca³± rodzin± i znajomymi w doskona³ych nastrojach i w równie ¶wietnej harmonii.

15-19 grudnia - Noszenie przez ca³± spo³eczno¶æ szko³y kokard bia³o-czerwonych z okazji 96 rocznicy Powstania Wielkopolskiego.

02 grudnia - W szkole odby³ siê turniej streetballa. W rywalizacji stanê³o 6 dru¿yn. Na podium znale¼li siê :
                                          
1. Kraszewice
                                         
2.  Mroczeñ

3. Brzeziny


zdjêcia

28 listopada - Wycieczka klas I do wroc³awskiego Afrykanarium oraz zwiedzanie Jarmarku Bo¿onarodzeniowego

21 listopada - Wycieczka do kaliskiego kina na film ,, Igrzyska ¦mierci ''

20 listopada - Debata uczniów z nauczycielami pt. ,,Prawa ucznia''

18 listopada - Spotkanie z p. Radkiem Ku¶wikiem z uczniami klas III

07 listopada - W Kraszewicach odby³ siê XI Bieg Niepodleg³o¶ciowy   w zawodach brali udzia³ uczniowie szkó³ podstawowych, gimnazjalnych i ponad gimnazjalnych. Najlepsi okazali siê :
                                  
Szko³y podstawowe
 
1.Doruchów
    
2. M±koszyce

3. Czajków
               
Gimnazja

1. Kobyla Góra
                                 
2. Doruchów
          
3. Kraszewice

Szko³y ponadgimnazjalne


1. ZS nr. 1 Ostrzeszów

2. ZS nr. 1 Ostrzeszów

3. UKS Zjednoczeni
                                                         
zdjêcia
                           

04 listopada - Spotkanie z pisark± p. Jagie³³o.

01 listopada - Warta honorowa harcerzy przy Grobie nieznanego ¯o³nierza oraz Grobie Powstania Styczniowego.

23 pa¼dziernika - Lekcja historii online o ,, ¯ydach Polskich '' dla uczniów klas III

17 pa¼dziernika - Spotkanie z pisarzem Krzysztofem Szymeczko

14 pa¼dziernika - Otrzêsiny i ¶lubowanie klas I
zdjêcia

07 pa¼dziernika - Wycieczka klas I do planetarium w Potarzycy

05-09 pa¼dziernika - Wizyta go¶ci z Belgii i Hiszpanii
W dniu 6 pa¼dziernika odby³y siê zajêcia otwarte "Ice breakers - zajêcia integracyjne", których uczestnikami by³a grupa sk³adaj±ca siê z uczniów gimnazjum oraz szkó³ z Hiszpanii i Belgii wraz z towarzysz±cymi im nauczycielami. Zajêcia prowadzi³a nauczycielka jêzyka angielskiego Anna Gatkowska. Ich g³ównym  celem by³o zintegrowanie grupy, u³atwienie wzajemnego kontaktu oraz prze³amanie lodów i pokonanie nie¶mia³o¶ci. Ponadto, zajêcia doskonale wspomog³y proces przyswajania jêzyka angielskiego oraz przygotowa³y uczniów do kolejnych zadañ przygotowanych w ramach spotkania.
zdjêcia
zdjêcia

01 pa¼dziernika - Wycieczka do kina na film ,, Miasto 44 ''

26 wrze¶nia - Apel z okazji 75 rocznicy powstania Polskiego Pañstwa Podziemnego

19 wrze¶nia - Obchody 100 rocznicy powstania ZHP na ziemi ostrzeszowskiej

19 wrze¶nia - Sprz±tanie ¶wiata

17 wrze¶nia - Biskupin - XX Jubileuszowy  Festyn Archeologiczny   ,,Kamieñ, br±z, ¿elazo''

17  wrze¶nia - Apel z okazji 75 rocznicy napa¶ci ZSSR na Polskê

14 wrze¶nia - W Poznaniu odby³y siê Miêdzywojewódzkie Zawody M³odzików. Dwóm osobom uda³o siê zaj±æ miejsce na podium.

El¿bieta Karkoszka - III - rzut dyskiem
Aleksandra Skrzypek - III - rzut oszczepem

 04 wrze¶nia - Delegacja harcerek z Ostrzeszowa z okazji obchodów 100 lecia ZHP

03 wrze¶nia - Apel z okazji 75 rocznicy wybuchu II wojny ¶wiatowej przy Grobie Nieznanego ¯o³nierza

01 wrze¶nia - Uroczyste rozpoczêcie roku szkolnego 2014/2015


Rozszerzona zawarto newsa